Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ökad sysselsättning tack vare vindkraft

Nätverket för vindbruk har noga följt utvecklingen av Havsnäs vindkraftpark i Strömsund i syfte att utvärdera hur många arbetstillfällen etableringen för med sig på lång sikt. Efter två år i drift kan man konstatera att parken genererat betydligt fler arbetstillfällen än man räknat med. Det handlar totalt om nästan 20 heltidstjänster på årsbasis för att driva och underhålla Havsnäs.

Nätverket för vindbruk har bildats på uppdrag av regeringen för att främja vindkraftens utbyggnad. Nätverkets främsta uppgift är att sprida kunskap och information om vindkraft och stödja regionala initiativ. Därför finns flera noder inom Nätverket med Energimyndigheten som nav. Regionförbundet i Kalmar ansvarar för affärsutveckling, Regionförbundet i Halland för tillstånd och planering. Utbildning samordnas av Högskolan på Gotland och Strömsunds kommun driver noden för arbetskraftsförsörjning, bland annat med egna utbildningar för vindkraftstekniker och montörer.

Bra resultat
Havsnäs vindkraftpark behöver 18,5 heltidstjänster på årsbasis, varav merparten utbildade vindkraftstekniker, för att klara den fortsatta driften. Jobben omfattar allt från löpande service, drift och underhåll av vindkraftverken till underhåll av vägnät och elnät, inklusive kringeffekter. Räknar vi på en brukstid för vindkraftparken på 20 år så handlar det om 370 årsarbeten. Detta visar en studie som Noden för arbetskraftsförsörjning i Strömsund har gjort.
– Vi kommer att fortsätta arbetet efter Havsnäs och undersöka effekten av andra vindkraftsetableringar. Det vi lärde oss under fallstudien Havsnäs tar vi nu med oss till nya projekt där vi kommer att jämföra resultaten mellan liknande vindparker, där Stamåsen är näst på tur eftersom den färdigställs nu till sommaren, berättar Marcus Carlström, verksamhetsansvarig vid Noden för arbetskraftsförsörjning.

Hundratals heltidstjänster framöver
Vid byggnationen av Havsnäs anlitades en betydande del (cirka 25 procent) lokal arbetskraft. Stamåsen uppförs under liknande förhållanden och kommer liksom Havsnäs att få en stor betydelse för den regionala näringen i Jämtland.
För att driva Havsnäs anlitas till största delen lokal arbetskraft, det vill säga boende i Strömsunds kommun och närliggande område, omfattande 16 heltidstjänster inklusive kringeffekter. På 20 år blir det 320 årsarbeten. Resterande tjänster omfattar elnätservice och nationella arbetsinsatser som behövs vid övervakning och specialistuppdrag.
– Vi hoppas naturligtvis på en liknande utveckling i kommande projekt i vår region. Det finns mycket långsiktiga planer på att bygga ännu mer vindkraft i vår region. Först ut är Stamåsen, följt av projekten Mörttjärnberget, Ögonfägnaden, Björkhöjden och Mullberget. På sikt kan vi nog räkna med flera hundra heltidstjänster per år i Mellannorrland, resonerar Marcus Carlström.