Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

ONE Nordic har kunskap som ger energi

ONE Nordic-koncernen är en ledande leverantör i Norden inom energiteknik och entreprenad samt service och underhåll.
– Vi vänder oss till de som producerar, distribuerar och förbrukar el, till exempel vattenkraften som producerar el, energibolagen som distribuerar el och industrier som förbrukar el, berättar Jan Pettersson, tillförordnad regionchef för serviceverksamheten och affärsenhetschef för entreprenadverksamheten på ONE Nordic i Norrland.

Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON-koncernen. Sedan 2011 är One Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 procent av Altur Fund III och till 9,5 procent av E.ON.
ONE Nordic är en rikstäckande koncern med cirka 1300 anställda i Sverige och Norge. Företagets etableringar är spridda på ett 60-tal orter i Sverige med huvudkontor i Malmö.
Verksamheten på ONE Nordic är indelad i tre affärsområden: Entreprenad, Tekniska tjänster samt Service och underhåll.
Enbart i Norrland sysselsätter företaget 112 anställda inom serviceverksamheten, cirka 55 inom entreprenadverksamheten och cirka 15 inom tekniska tjänster.

Service och underhåll
– Vår största verksamhetsgren är Service och underhåll, där vi jobbar med drift- och underhållstjänster till energiproducenter och eldistributörer. Vi ansvarar även för industrikunders stationer och elnät, berättar Magnus Hasselgren, som ansvarar för strategi och marknad på ONE Nordic.
– Vi har även jourtjänst dygnet runt med grupper som har kontinuerlig beredskap och en inställningstid på ungefär en timme. Det är en stor konkurrensfördel att ha en etablerad beredskapsverksamhet i vår organisation, säger Jan Pettersson.

Entreprenad
För att kunna hantera alla typer av entreprenader har ONE Nordic byggt upp en omfattande kunskapsbas med fokus på ledande teknik.
Företaget har kompetens och erfarenhet inom både el, mekanik, konstruktion, automation och teleteknik.
– Vi gör om- och nybyggnationer av energiproduktionsanläggningar, distributionsnät och elnätsstationer, berättar Magnus Hasselgren.

Tekniska tjänster
ONE Nordic har även en konsultverksamhet som fokuserar på mätteknik, kärnkraftteknik och trafiklösningar. Tyngdpunkten ligger på mätteknik och att verifiera och kalibrera mätutrustning.
ONE Nordic hjälper sina kunder som levererar och/eller producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten att ha grepp om verklig produktion eller förbrukning.

ONE Nordic i Norrland
ONE Nordic verkar främst i södra och mellannorrland med kontor i Sundsvall, Umeå, Sollefteå, Strömsund och Junsele.
– Vi är idag cirka 200 medarbetare enbart i Norrland, som arbetar med service, drift och entreprenad, företrädesvis mot nätägare och energiproducenter, säger Jan Pettersson.
Inom vattenkraft och eldistribution vad gäller service och underhållsprojekt och entreprenader finns ONE Nordic tillgängliga för sina kunder i hela Norrland – inte bara i södra och mellannorrland då företaget är mobila i sin verksamhet.
Inom eldistribution utför företaget både ny- och ombyggnationer inom såväl lokalnät och regionnät som stamnätet. Inom vattenkraften utförs upprustningar av el- och kontrollutrustning i kundernas vattenkraftstationer. Man rustar upp, reparerar och utför även service på mekanisk utrustning i vattenkraftstationerna.
– Vi bedriver dessutom ett strategiskt kundarbete vad det gäller eldriftansvar, bland annat för att öka vår marknadsandel mot mindre industrier, företrädesvis i Västernorrland och på sikt utmed Norrlandskusten, berättar Jan Pettersson och fortsätter:
– Med Eldriftsansvar ser vi till att våra kunders elanläggningar fungerar på ett säkert sätt och vi finns till hands dygnet runt, vilket medför att våra kunder kan fokusera på det som är viktigt för dem.

En ljus framtid
Jan Pettersson och Magnus Hasselgren ser ljust på framtiden för ONE Nordic.
– Vår ambition är att växa från nuvarande 2,4 miljarder kronor i omsättning till 2,8 miljarder till 2016. Vi ser att tillväxten framför allt kommer att ske i Mellansverige och södra Norrland. I södra Sverige har vi en stark marknadsposition och där handlar det om att försvara den positionen och kanske öka den. Vi har också stora möjligheter att växa i Norge och öka omsättningen där fram till 2016 från dagens 170 miljoner kronor till cirka 320 miljoner kronor, säger Magnus Hasselgren och Jan Pettersson tillägger:
– Vi ser en tillväxt de närmaste åren och har en uttalad strategi att ta marknadsandelar även i norra Norrlands kustland.

Visionen för ONE Nordic är att utveckla positionen som Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad.