Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

För att kunna möta framtida behov gällande hälsa och sjukvård, för att fortsatt kunna satsa på framstående forskningsområden och dessutom få en bättre kontroll över den långsiktiga kompetensförsörjningen förstärker Örebro läns landsting och Örebro universitet ett redan väletablerat samarbete.
Det är ett samarbete som omfattar mycket mer än att landstinget finansierar forskning vid universitetet. Det är två mycket kraftfulla organisationer som tillsammans arbetar för att öka regionens attraktionskraft, något som bland annat tydliggörs genom det intensiva utvecklingsarbete som lett till att man sedan några år tillbaka har en modern och i synnerhet konkurrenskraftig läkarutbildning vid Örebro universitet.
– Samverkan är ett naturligt inslag i vår vardag. Universitetet bedriver forskning som stärker både näringslivet och den offentliga sektorn i vår region, därför är det också naturligt att vi samarbetar och ständigt etablerar nya arenor för samverkan, säger Jens Schollin, som bland annat var med och byggde upp den medicinska fakulteten och som idag är rektor på Örebro universitet.

Stärker intresset för högre studier
Universitetet växer och idag kommer ungefär 80 procent av studenterna från andra regioner. Mer än hälften väljer att stanna kvar i Örebroregionen efter examen, vilket också medför enorma utvecklingsmöjligheter för Örebro som kunskapsregion med hög utbildningsnivå.
Även om Örebroregionen idag har ett rikt utbildningsutbud, inte minst tack vare ett expansivt universitet, så krävs ytterligare insatser för att tillgängliggöra utbildningsmöjligheter för fler. För att kunna ta helhetgrepp om både utbildnings- och hälsofrågor har landstinget och Regionförbundet valt att gå samman och bilda nya Region Örebro län från och med 1 januari 2015.
– En stor satsning som vi kommer att arbeta med framöver bygger på att tidigt skapa intresse för högre utbildning. Redan på grundskolenivå är det viktigt att sprida kunskap om vilka möjligheter som öppnas med högre studier, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson.
Redan 2003 gjordes ett krafttag för att stärka intresset för universitetsstudier bland ungdomar i Örebro. Genom projektet Linje 14, ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet, har man framgångsrikt lyckats stärka studiemotivationen bland barn och unga i Vivalla, ett område som tidigare hade sviktande studieresultat. Projektet har uppmärksammats nationellt och har bland annat fått Örebro universitets Demokratipris 2006 och Regionförbundets pris för bästa samarbete 2011.

Den nya regionen
Det har hänt oerhört mycket i Örebro län under de senaste 20 åren. Det har skapats ett universitet och ett universitetssjukhus med forskning och läkarutbildning på mycket kort tid i ett mindre län i östra Sverige. Ett län som nu står enat och blir en ny region med ännu bättre samordningsfunktioner och ännu bättre möjligheter för samverkan.
– Det är enbart genom att utveckla och stärka våra samarbeten som vi kan uppnå stora ambitioner. Det är så vi skapar den nya regionen; genom att politiker, kommuner, akademin, landstinget och näringslivet samverkar och arbetar för att uppnå gemensamma mål, understryker Marie-Louise Forsberg Fransson.