Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Östergötlands kollektivtrafik snart 100 procent förnybar

Östergötland är sedan flera år i täten när det gäller användning av förnyelsebara drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken. ÖstgötaTrafiken nöjer sig inte enbart med en tätposition, utvecklingsarbetet fortsätter mot målet att hela fordonsflottan ska drivas med förnyelsebara drivmedel inom ett år.

I samband med att nya trafikavtal gällande landsbygdstrafiken träder i kraft i juni 2016 ser ÖstgötaTrafiken en möjlighet att byta ut resterande dieseldrivna bussar mot fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Det blir en betydande uppväxling på miljöfronten för hela Östergötland, som redan idag är i täten när det gäller kollektivtrafik som drivs med förnyelsebara drivmedel.

Tidig satsning på biogas
I Linköping, Norrköping och Motala tätorter drivs samtliga bussar med biogas sedan många år tillbaka. Biogasen produceras i huvudsak av avfall från livsmedelsindustrin, restauranger samt privata hushåll genom källsortering.
– Östergötland började med biogas väldigt tidigt om man jämför med många andra regioner i Sverige. Redan i början av 90-talet började vi inom kollektivtrafiken att fasa in biogasdrivna fordon steg för steg. Nu befinner vi oss mycket nära det stora målet att all allmän kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebart, även spårvagnar och tåg drivs med el från förnyelsebara källor, berättar Eva Jylltorp, kommunikationschef på ÖstgötaTrafiken.
För att målet ska kunna uppfyllas krävs djupa samarbeten med samtliga kommuner i länet. I de tre största, det vill säga Linköping, Norrköping och Motala, produceras redan biogas och invånarna är väl medvetna om sin betydelse i processen eftersom en del av hushållsavfallet omvandlas till biogas.

Samtliga expressbussar drivs med HVO
ÖstgötaTrafiken har nästan 70 expressbussar som trafikerar linjer där det inte finns pendeltåg. Från och med i maj i år drivs bussarna, varav de flesta är dubbeldäckare, med det förnyelsebara drivmedlet HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Den stora fördelen med HVO är att det går att tanka i vanliga dieseldrivna fordon, med bibehållen prestanda och medbetydligt mindre klimatpåverkan.
– Vi ser en stor fördel med att vi kan behålla befintliga fordon och enbart byta ut drivmedlet. Efter att ha fokuserat på biogas under en längre tid tar vi nu nästa steg med HVO. Allt bygger på en medveten satsning som påbörjades redan på 90-talet och som vi förfinat under alla år fram till idag. Det känns oerhört positivt att vi nu nästan är framme vid målet, säger Eva Skagerström, ÖstgötaTrafikens miljö- och samhällsstrateg.
De sista dieseldrivna bussarna som trafikerar landsbygden kommer som tidigare nämnts att gå över till förnyelsebara drivmedel samband med nya avtal 2016.

Nyckelroll i regionens utveckling
ÖstgötaTrafiken satsar även på att utveckla pendeltågtrafiken genom hela regionen. I dagsläget görs ungefär 28 miljoner resor på årsbasis med den allmänna kollektivtrafiken i Östergötland. Av dessa är cirka 18 miljoner koncentrerade till Linköpings och Norrköpings tätorter. Tågpendeln står för drygt tre miljoner resor per år.
ÖstgötaTrafiken fyller således en central funktion när det gäller hela regionens utveckling. Med tanke på hur många regionsbor som dagligen reser med något transportmedel som ingår i kollektivtrafikens utbud är betydelsen av denna verksamhet som utvecklingsmotor tydlig, det är tack vare den som ökad frihet genom pendling är möjlig. Regionens invånare känner med andra ord en frihet i att kunna bosätta sig utanför de större tätorterna och ändå ha fungerande kommunikationer mellan hem och arbete.