Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Östersund ser nya möjligheter för industrin

Östersund har länge profilerat sig som en besökskommun. Det är föga förvånande med tanke på att Östersund är Jämtlands enda stad av större omfattning. Östersund är ett fantastiskt resmål och har samtidigt så mycket mer att erbjuda i form av bra läge för företagsetableringar, ett diversifierat näringslivsklimat och bra service. Kommunen satsar också på ökad bostadsbyggnation i takt med att allt fler väljer småstadsliv och närhet till naturen framför storstadsstressen.

Östersund har en hel del på agendan just nu. Det byggs nytt i form av både bostäder och företagslokaler, nya spännande projekt är på gång. Östersund var även med som alternativ då Facebook letade efter en lämplig plats att anlägga sina nya serverhallar på. Valet föll förvisso på Luleå, men Östersund har visat ett starkt engagemang i frågan och kan därmed erbjuda utmärkta lägen för framtida etableringar med all nödvändig infrastruktur på plats.
– Vi har kontakt med flera av världens största IT-företag och marknadsför vårt erbjudande. Det är långa ledtider med tanke på att den här typen av projekt omfattar mångmiljardinvesteringar, men det viktiga som vi ser det är att Östersund finns med på världskartan över lämpliga etableringsorter för den här typen av aktörer, säger Magnus Lindgren, näringslivschef i Östersund.

Nya möjligheter inom tillverkning
Östersund präglas av många små till medelstora välskötta företag, en hel del är familjeföretag som utvecklar spännande nischprodukter inom processindustrin.
– Stora vindkraftsetableringar som är på gång i regionen genererar viss volym för våra regionala företag. Många är underleverantörer till energibranschen och kan därmed dra nytta av projekten, samtidigt som nya nischer skapar i samband med ökat intresse för vindkraft, fortsätter Magnus Lindgren.
Samverkan är oerhört viktigt, inte minst i glesbefolkade områden där det är långt mellan grannföretagen. Magnus Lindgren nämner även träindustrin som en intressant gren som kan vidareutvecklas med en större andel förädling i Östersund.
– Eftersom transportkostnaderna ökar hela tiden blir det ännu mer angeläget att förädla så mycket som möjligt lokalt. Vi har en stark tradition inom träindustrin men måste bli bättre på att förädla produkten i flera steg framåt.

Där folk vill bo
Östersund är en attraktiv boendekommun med ett rikt utbud av aktiviteter och friluftsliv.
– Vi vet att människor trivs och vill bo här, därför måste vi främja för en ökad sysselsättning. Träförädling är en del av det, men vi ser också andra möjligheter och inte minst i anslutning till vindkraftens utbyggnad. Vi har även två stora tillverkare av snökanoner. Båda är globala aktörer med starka marknadsandelar, berättar Magnus Lindgren.
Östersund har allt att erbjuda och bättre kommer det att bli. Kommunen utvecklar ständigt nya projekt för att stötta och främja industrin, ett arbete som stavas samarbete och som kommer att bli ännu mer påtagligt i framtiden.