Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Överskottsenergi från datacenter kan värma tusentals bostäder

IT-bolaget Coromatic, designar, bygger och driftar verksamhetskritisk infrastruktur, så kallade critical facilities, som exempelvis datacenter, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor. På ett energieffektivt sätt säkras tillgången till kraftförsörjning samt datakommunikation samtidigt som avtrycket på miljön minskar.

Att få ut mer prestanda med mindre insatser är ett av de viktigaste målen inom både privat och offentligt näringsliv idag. Coromatic tryggar samhällskritisk infrastruktur i tidens tecken och fokuserar samtidigt på att kapa energiåtgång och därmed kostnader i energikrävande anläggningar.
– Vi utvecklar lösningar för att ta vara på olika möjligheter med energioptimering. Det handlar dels om att spara in på energiåtgången i anläggningens processer och dels om att hitta nya lösningar för att ta vara på överskottsenergi som uppstår i samband med den dagliga driften, förklarar Coromatics energiexpert Mathias Lindqvist.
Coromatic fokuserar på att kombinera det bästa ur två världar i enlighet med dagens krav på hög effektivitet och låg miljöpåverkan.

Energioptimering av datacenter
De nordiska länderna är tack vare klimatet och en driftsäker energitillförsel attraktiva för etablering av energikrävande verksamheter som exempelvis datacenter. Dagens datacenter är dock enligt Mathias Lindqvist ofta inte energioptimala på grund av att tänkt behov inte linjerar med utfallet – trots att de uppförs med den senaste tekniken.
– IT-utrustning är känslig för värme och därför vill man gärna etablera datacenter i kallt klimat. Det är bra eftersom centret kan kylas naturligt med hjälp av uteluften. Det genereras dock stora mängder spillenergi i processen och den ventileras ofta bort. Vi uppmuntrar alla inom datacenterindustrin att satsa på lösningar som tar tillvara på överskottsenergin.
Att koppla upp anläggningen mot fjärrvärmenätet är bra ur miljösynpunkt och det ger dessutom ofta sänkta kostnader. Här har Coromatic redan utvecklat ett antal kundanpassade lösningar för datacenter på olika håll i Norden.
– Om vi antar att ett normalstort datacenter har en effekt på ungefär 300 kW och jämför det med att en lägenhet på 65 kvadratmeter har ett årligt behov på 3,5 kW så ser vi att man enbart med spillvärme skulle kunna värma bortåt 330 lägenheter årligen. Med tanke på Coromatics befintliga kunder samt att det etableras allt fler datacenter i Norden så är vi snart uppe i stora energivolymer där överskottet skulle kunna värma tusentals bostäder, informerar Mathias Lindqvist.

Stundande förändringsprocess
Coromatic har de tekniska lösningar som krävs för att möjliggöra tillvaratagande av i stort sett all spillvärme. När miljömålen skärps och det finns tydliga ekonomiska fördelar ökar intresset och behovet för den här typen av lösningar. Ett sådant område är lagen om energikartläggning i stora företag där rapporteringen ska vara klar senast under första kvartalet 2017. Coromatic har redan hjälpt ett stort antal företag med att förbereda sig inför denna nya lag.
– Många företag vänder sig till oss för att få klarhet i dessa frågor. Ökat fokus på energibesparingsåtgärder behövs inte minst inom IT-branschen, menar Mathias Lindqvist, som efter att ha arbetat med energibesparingsprojekt i snart tio år, bland annat inom fastighetsbranschen, har en god inblick i vilka lösningar marknaden behöver och vill ha.