Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Piteå har Sveriges bästa skola

Piteå har sedan länge ett gott rykte som skolkommun och i olika undersökningar framgår det tydligt att man gärna flyttar till Piteå just tack vare utbudet av bra förskolor och skolor. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att man alltid har varit noga med att säkerställa att skolan vilar på vetenskapliga grunder.

I Piteå har den vetenskapliga kopplingen till skolan hög prioritet. Utbildningsförvaltningen samverkar med både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet genom ett gemensamt utbildningsvetenskapligt råd. Med stöd från högre lärosäten kan skolan bedriva verksamhetsnära forskning, från förskola och upp till gymnasieskolan.
– Vi bedriver just nu två större forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet respektive Umeå universitet. Vi har även utvecklat lokal praktiknära forskning i förskola och skola som bedrivs av våra förskollärare och lärare ute på fältet i den dagliga verksamheten, berättar Malin Westling, skolchef i Piteå kommun.

Vetenskaplig förankring och hög kompetens
Utbildningsförvaltningen har en vetenskaplig ledare och har under de senaste åren utökat den vetenskapliga ledningen på förvaltningen med en Flexitforskare (finansierad av Riksbankens jubileumsfond). Flexitforskarens projekt är nu avslutat.
– Vi har sedan i höst skrivit avtal med Luleå Tekniska Universitet om en samverkanstjänst kring praktiknära forskning i skolan. Syftet med avtalet är att pröva, utveckla och utvärdera en modell för samverkanstjänst som ett led i en långsiktig samverkan mellan lärosäte och kommun kring praktiknära forskning. Vi tror att vi är unika i Sverige genom denna tjänst, och den sträcker sig på två år för att sedan utvärderas, informerar Malin.
Ytterligare en aspekt av den vetenskapliga satsningen är att alla lärare som arbetar inom den kommunala skolan i Piteå har möjlighet att delta i forskningscirklar. Den vetenskapliga förankringen ger lärarna trygghet i sina roller och höjer den pedagogiska kompetensen avsevärt.
– Vi har en hög kompetensnivå bland våra anställda. I förskolan har 62 procent av våra pedagoger förskollärarlegitimation mot riksgenomsnittet som är 43 procent. I grundskolan har 84 procent av ämneslärarna lärarlegitimation, mot rikets 71 procent. Vi strävar efter att alltid bli lite bättre, säger Malin Westling.
Den största enskilda utmaningen inom skolvärlden är kompetensbrist, men i Piteå har man lyckats vända trenden och bygga upp en hög behörighet. Det i sin tur ger bra skolresultat som håller över tid. Även här ligger Piteå över rikssnittet.

Förskollärare och lärare är eftertraktade
Det står klart att Piteå kommun har lyckats bygga en bra grund för vidareutveckling av samhällets viktigaste resurs – en bra skola där barn och ungdomar får bästa tänkbara möjligheter att utvecklas till framtidens företagsledare, läkare, lärare och samhällsbyggare. Men bra kan bli bättre, och skolan är i ständigt behov av ny kompetens.
För att locka fler till läraryrket har Utbildningsförvaltningen i Piteå precis påbörjat ett samarbete inom lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet. Samarbetet handlar om att utöver praktikplatser även erbjuda stöd för studenternas examensarbeten.
– Detta är en satsning som vi hoppas kan bidra till att stärka relationen mellan studenterna och våra kommunala skolor i Piteå. Vi passar på att marknadsföra våra goda resultat så att studenterna ser oss som en attraktiv arbetsgivare, och vi är även noga med att förmedla det viktiga budskapet att man som förskollärare och lärare är eftertraktad i Piteå, säger Malin Westling som avslutning.