Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Previa bidrar till en friskare arbetsplats

Att friska medarbetare och sunda arbetsplatser producerar mer effektivt är numera allmänt känt. Det är faktiskt få saker inom det svenska samhället som kostar lika mycket som sjukskrivningar och produktionsbortfall. Förutom en kortsiktig kapitalförlust riskerar företagen att förlora viktig kompetens och konkurrenskraft.

Previa är en av Sveriges främsta aktörer inom företagshälsa, rehabilitering och verksamhetsutveckling. Genom att fokusera på utveckling av hållbara arbetsplatser, där medarbetarna mår bra och håller sig friska över tid, bidrar Previa till att skapa välmående och framgångsrika företag. En hållbar arbetsplats är sund ur alla perspektiv: ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och socialt.

Skapar friskare arbetsplatser
Den största ökningen i nya sjukskrivningar är psykiska diagnoser såsom stress och depression, utmattning till följd av överbelastning, långvarig stress och konflikter/kränkningar i arbetet. Eftersom det är en av våra största utmaningar för framtiden måste mycket mer omfattande resurser tilldelas för att förebygga den negativa trenden.
– Vi arbetar med rehabilitering och tidiga insatser med syftet att ge chefer och ledare kunskaper för att driva ett framgångsrikt och systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete utifrån gällande lagstiftning och krav. Mycket handlar om att tidigt kunna identifiera hälsofaktorer som är viktiga i det strategiska arbetet för att skapa friskare arbetsplatser, förklarar Åsa Frishammar, kundansvarig på Previa i Luleå.
En stor del av ohälsan består också av fysiska besvär från olämpliga belastningar och andra arbetsmiljöfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Att hjälpa organisationer att systematiskt arbeta med den fysiska arbetsmiljön och belastningsergonomiskt förebyggande åtgärder på organisationsnivå, grupp och individnivå är en viktig del av Previas verksamhet.

Verkar på alla nivåer
Previa lägger mycket kraft på att utveckla ledarskapet och göra chefer till ledare som i sin tur kan utveckla verksamheten genom sina medarbetare.
– Att engagera medarbetare och arbetsgrupper i riktning mot organisationens gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att göra ett bättre jobb är ledarens viktigaste uppgift, säger Åsa Frishammar.
Arbetet förutsätter i sin tur tydlighet och ett genuint engagemang för varje medarbetares välbefinnande, något som Previa också kartlägger och stöttar utvecklingen av.

Driver verksamhetsutveckling
Att säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos företagen är också av stor vikt för att på sikt kunna öka konkurrenskraften. Previa hjälper till att skapa förutsättningar för en hållbar och högpresterande teamorganisation genom att utveckla gruppens förmåga, samverkan och viljan att uppnå gemensamma resultat.
Målet i samarbetet med kunderna är att skapa en effekt som ger ett ekonomiskt utslag i deras verksamhet och som ökar kundernas konkurrenskraft. För att kunna skapa en sådan effekt har Previa tillgång till många olika kompetenser inom hälsa och medicin, arbetsmiljö, rehabilitering, stresshantering, samtalsstöd och krishantering, omställning, teambuilding och ledarskap, som exempel. Det är en stor kompetensbank som kommer kunderna till gagn varje gång man anlitar Previa.