Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Problembaserat lärande stärker psykologstudenter

Behovet av utbildade psykologer ökar. Orolighet på marknaden, snabba förändringar inom arbetslivet och inte minst ett ständigt ökande arbetstempo har medfört att fler människor lider av stressrelaterade problem. I vissa fall kan det bli allvarliga följder som leder till sjukskrivning. Linköpings universitet utbildar beteendevetare och psykologer som med ett problembaserat synsätt kan möta vår tids nya utmaningar och samtidigt vara med och utveckla sjukvårdens bemötande av patienter med olika psykiska problem.

Psykologprogrammet på Linköpings universitet skiljer sig från mängden framförallt genom den tidiga integreringen av problembaserat lärande i utbildningen. Studenterna möter verkliga situationer och får från dag ett arbeta med att lösa problem i grupp
– I en studie som en av mina kollegor har gjort så har det visat sig att våra studenter har en hög empati i jämförelse med studenter på andra program vid Linköpings universitet, berättar Gunvor Larsson Abbad, som ansvarar för psykologprogrammet. Våra studenter är vana vid att arbeta tillsammans och uppfylla gemensamma mål. Naturligtvis så är grupparbete en prioriterad del av flertalet utbildningar vid universitetet, men jag vill understryka att vi här på IBL har ett särpräglande fokus på just problembaserat lärande i grupp.

Kreativa studenter
Institutionen har fått mycket positiva resultat i Högskoleverkets utvärderingar. Inte minst för psykologprogrammet, som hamnar bland landets främsta.
– Vi har integrerat ett verklighetsbaserat lärande som även gynnar våra förstaårsstudenter. Vi väntar inte med att introducera verkliga scenarion, vi vill förbereda studenterna på deras kommande karriär som psykolog så tidigt som möjligt, förklarar Gunvor Larsson Abbad.
Dessutom integreras mångfaldsfokus genom hela utbildningen vilket inspirerar till ytterligare kreativitet. Varje år ges en stor konferens för Sveriges psykologstudenter som från början var ett initiativ från Linköpingsstudenter, Psykologstudent 2013. Ett annat exempel är att studenter från IBL varit med och startat företag som erbjuder kurser och seminarier riktade mot akademin där man tydliggör den vetenskapliga psykologins roll för lärande.
Psykologifabriken, som företaget heter, har sitt huvudkontor i Stockholm och har utvecklats till en heltäckande aktör som erbjuder föreläsningar, egna träningsprogram och konsulttjänster.

Uppskattad klinikverksamhet
Samhällets snabba förändring och uppbyggnad föder nya behov av psykiskt behandlingsstöd. Människors psykiska hälsa kan hotas av flera faktorer, och att studera människors beteende och hur man reagerar på omställningar och yttre påfrestningar är ett i synnerhet komplext område.
IBL har en egen psykologisk klinik som drivs av studenter på psykologprogrammet under handledning Kliniken har öppet dagligen och tar emot patienter med lindriga psykiska besvär. Det handlar om omkring 2000 besök per år där studenterna genomför behandlingen.
– Kliniken är högt uppskattad och vi får ofta höra att man som patient känner sig väl bemött och sedd av engagerade behandlare. Vi tar med oss våra erfarenheter från studentkliniken då vi i nästa steg ska bygga upp en forsknings- och utredningsklinik.

Vill utveckla vården
Eftersom alla människor är unika är det svårt att applicera analys- och behandlingsmodeller som fungerar på alla patienter. Inte ens om man grupperar in patienter i mindre, mer riktade analysgrupper går det med 100 procents tillförlitlig säkerhet att bedöma orsakerna till ett visst tillstånd.
– Områdets komplexitet gör att vägen till en korrekt diagnos tyvärr är ganska lång. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för en kortare väg till utredning, därför planerar vi att bygga upp en ny klinik som kombinerar forskning och utredning. Köerna är för långa inom sjukvården idag, och ibland kan man efter en lång utredning ändå stå utan rätt behandling. Det vill vi försöka ändra på, säger Gunvor Larsson Abbad med eftertryck.