Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Samhällsutvecklingen i Sverige kräver tillgång till nya bostäder, anläggning av nya vägar och en större tillgång till grundläggande samhällsservice som exempelvis vård och omsorg, skolor och äldreboenden. För att skapa förutsättningar för att åstadkomma allt detta på ett hållbart sätt krävs samarbete på alla nivåer. Det handlar om en utveckling som sträcker sig över alla dimensioner och som omfattar åtgärder för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Allt fler människor söker sig till städerna och urbaniseringen i Sverige utvecklas oerhört snabbt, kanske snabbast i Europa. För att öka samverkan kring hållbarhet har regeringen gett fem myndigheter uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling.
Tidigare utmaningar har bland annat varit att samordna utvecklingsarbetet mellan olika sektorer och politiska nivåer, ett större behov av satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt en viss missmatchning gällande retoriska hållbarhetsmål och praktisk handling. Genom att satsa på ett integrerat arbetssätt mellan olika kompetensområden hoppas de fem myndigheterna på att kunna ta tillvara på städernas utvecklingspotential och samtidigt möta såväl gamla som nya utmaningar. Det är en bra början – men mer behöver göras.

Utöver hållbar stadsutveckling behövs andra satsningar på internationell, nationell, regional och lokal nivå som också ska verka för en hållbar utveckling i Sverige. Landsbygden ska vara fortsatt levande även när städerna växer. Nya stambanor för höghastighetståg är ytterligare ett exempel. De behövs för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

En annan dimension av att knyta ihop regioner, nationer och världen är den aktuella bredbandsstrategin. Fiberutbyggnaden pågår för fullt över hela Sverige och en del kommuner har nästan nått målet för 2020 – två år tidigare. Alla är överens om att fiberkommunikation är en framtidsinvestering som gör det lättare för Sverige att möta framtida förändringar och som i allra högsta grad också kan bidra till en ökad hållbarhet.
Mycket bra är på gång och vi går nu ett spännande år till mötes när många nya satsningar börjar manifesteras.

Maria Lind
Redaktör