Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Projekt för att öka konkurrenskraften hos gotländska djuruppfödare

För att förbättra lönsamheten hos de gotländska köttproducenterna pågår nu ett projekt kallat ”Mervärde i gotländsk köttproduktion”.
– Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften hos djuruppfödare på Gotland och på sikt bibehålla och utöka djuruppfödningen, säger Fredrik Sundblad, projektledare och affärsrådgivare på LRF Konsult.

Mervärdesprojektet är en gemensam satsning i vilken 700 djuruppfödare, LRF och Gotlands Slagteri deltar. Hela förädlingskedjan från uppfödning av slaktdjur till slakt och styckning finns representerad. Detta ger deltagarna en unik möjlighet och styrka.
Projektet finansieras av Länsstyrelsen via medel från Matlandet Sverige och Landsbygdsprogrammet.
– Projektet startades för snart två år sedan och pågår till den sista december 2013. Hösten 2011 hade vi flera uppstartsmöten och stormöten och under 2012 hade vi 18 utbildningssatsningar. Det var allt från utbildningar om produktionslösningar till ledarskapsutbildningar och totalt kom cirka 500 personer på de olika utbildningarna 2012, berättar Fredrik Sundblad.
De produktionsspecifika frågorna kan handla om till exempel hur ventilationen av grisstallar ska fungera på bästa sätt för att förbättra produktionsresultaten. Det kan också vara ledarskapskurser för att förbättra sitt ledarskap och management på företagen.

Projektets målsättning
Projektet ska genom kompetensutvecklingsinsatser riktad till gotländska lantbrukare:
• öka lönsamheten hos de lantbrukare som utvecklar och deltar i en regional profilering av gotländska köttprodukter
• öka intresset och deltagandet i slaktproduktion av nöt, gris och lamm som marknadsförs med gotländska mervärden
• utveckla primärproduktionen och senare led i förädlingskedjan
• skapa ett starkt regionalt matkoncept laddat med mervärden. Gotlands Slagteri och Svenskt Butikskött har lanserat varumärket ”Smak av Gotland”
• öka förädlingsgraden av köttet på Gotland
• hitta och kommunicera unika mervärden för det gotländska köttet
Projektets primära målgrupp är dagens gotländska mjölk-, nötkötts-, gris- och lammproducenter, men sekundärt riktar sig även projektet till gotländska lantbrukare som idag inte har djur, men är intresserade av att etablera slaktproduktion på sina företag.

Internationell konkurrens
– Lantbruket är ju utsatt för internationell konkurrens både på insatsvaror och det man säljer själva. Det är bara att se på köttprodukterna i affärens kyldisk så ser vi att de har både svenskt och utländskt ursprung. Det krävs av de gotländska lantbrukarna att bli bättre än sina internationella kollegor för att få lönsamhet, säger Fredrik Sundblad och fortsätter:
– Med tanke på den senaste köttskandalen vill konsumenterna veta var köttet kommer ifrån och att det verkligen innehåller det som står på paketet. Och det gör det definitivt när man köper kött från gotländska producenter.