Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Projekten kring logistikparken i Sundsvall utvecklades med hjälp av ”dataspelsteknik”

Vid arbetet kring logistikparken Sundsvall har Virtual Reality-visualisering skapat snabbare beslut och högre kvalitet inom samhällsplaneringen.
– Vi jobbar med samhällsplanering i realtid och använder en ny teknik, som liknar moderna dataspel, bland annat för att kunna visualisera projekten i 3D, berättar Karin Lundgren-Sandén, marknadssamordnare på WSP, Region Nord.

För att presentera olika samhällsbyggnadsprojekt för politiker och andra inblandade aktörer har projekten tidigare presenterats med traditionella ritningar och perspektivskisser. WSP`s egenutvecklade VR-programvara gör projekten mer lättbegripliga för alla inblandade parter. Den moderna tekniken ingår i begreppet BIM (Building Information Modeling), som samlar eller redovisar projektets alla teknikområden i en och samma modell.
– Vi bygger alltså upp miljön i datorn med samma teknik som ett modernt dataspel, vilket innebär att man kan ”gå omkring” i den omgivning, som man planerar att bygga. Detta gör det mycket lättare för alla inblandade parter att förstå vad som händer tidigt i processen, säger Karin Lundgren-Sandén.

En logistikpark planeras
Våren 2009 påbörjades planeringen av en logistikpark i Sundsvall. WSP var med redan från start. Projektet baserades på ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket och SCA som kommersiell part.
Under planeringen av Sundsvalls teknikpark deltog från början många aktörer. Både kommunens politiker och allmänheten behövde få begriplig information om projektets utveckling. Det togs beslut om att använda en VR-modell, där både teknisk omfattning och projektets kommande faser ingick. Detta ledde snabbt till att projektets alla aktörer med beslutsfattarna och allmänhet snabbt kunde först projektets omfattning och därmed kunna kommunicera med varandra relativt oberoende av tidigare kunskap om projektet eller tekniken. Resultatet har blivit att frågor och förslag till förändringar blivit mycket mer initierade och relevanta. Den demokratiska processen i projektet har genom detta förbättras betydligt.
Bo Eskebaek, gruppchef på samhällsbyggnadsavdelningen, säger:
– Här i Sundsvall har vi tidigare jobbat med att visualisera mindre projekt, inte bara med stillbilder utan även med 3D-modeller, som man kan röra sig i. Logistiksparkprojektet, som WSP nu blev involverad i, innehöll allt från vägar, järnvägar, hamn och industrier till lastnings/lossningsteknik i realtid.
Tidigt i projektet började man titta på hur man kunde förbättra järnvägskommunikationen till hamnområdet och WSP fick i uppdrag att göra en förstudie.

Svårt att beskriva i ord
– Vilken påverkan landskapet och människor i området skulle få av de storskaliga nya anläggningarna med vägar och broar blev svåra att beskriva i ord och bild så jag föreslog att vi skulle visa detta i en 3D/VR-modell, säger Bo Eskebaek.
WSP fick då i uppdrag att bygga upp en modell med projektets då ingående delar. Järnväg, vägar, broar och delar av hamnen modellerades samtidigt som man arbetade med detaljplanen i den kommunala processen.
I VR-projektet har sedan dess ett ytterligare delprojekt tillkommit där Sundsvall Energi tar fram en ny detaljplan, som ska möjliggöra ombyggnader för att komma bort från oljeberoende genom ombyggnad av en oljeeldad kraftvärmepanna till biobränsledrift.
Vid projektmöten och vid varje större förändring i projektet har projektets deltagare och kommunens tjänstemän fått se och ”uppleva” resultatet och vara med och ”åka” i VR-modellen för att förstå vad de skulle ta ställning till.
– Inför varje politiskt beslutssteg i detaljplaneprocessen presenterades projektet med VR för arbetsutskott, stadsbyggnadsnämnd och slutligen för kommunstyrelsen. Hela beslutskedjan fick samma information och alla kunde vara delaktiga på ett djupare sätt än med traditionell projektredovisning. Idag är de kommunala detaljplanerna för Logistikparken och Sundsvall Energi antagna politiskt, berättar Bo Eskebaek.

En tidig diskussion
– I större projekt inom samhällsplanering och infrastruktur strävar vi alltid efter att få igång en tidig diskussion och delaktighet med alla aktörer. Kvalitet och genomförbarhet vinner på öppenhet, pedagogisk redovisning och presentation. Två andra goda exempel på stora komplexa projekt, där VR-tekniken möjliggjort ritningslösa möten, brett engagemang med god ekonomi och stora kvalitetsvinster är Förbifart Stockholm och Citybaneprojektet, säger Karin Lundgren-Sandén.

FAKTARUTA
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. WSP är i grunden ett ingenjörsföretag som utför projektering och utredningar innan olika projekt startar. Företaget har under åren expanderat ute i världen. Den 1 september i år gick WSP samman med det kanadensiska bolaget Genivar och i och med den sammanslagningen finns företaget idag på jordens alla kontinenter.
Totalt sysselsätter koncernen cirka 15 000 anställda, varav omkring 2 400 i Sverige.