Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Rätt utbildning ger jobb

Yrkeshögskolan i Helsingborg utbildar för jobb. Färska mätningar från skolan visar att nära 100 procent av deltagarna med godkända betyg går direkt till en anställning efter studierna.

Regeringen har uttryckt en ambition om att satsa mer på yrkeshögskoleutbildningar. Det tycker Claes Calmram på Yrkeshögskolan i Helsingborg är bra speciellt med tanke på att Yrkeshögskolan gör en tydlig skillnad när det gäller att koppla samman utbildning och näringsliv.
– Vi utbildar för jobb och vår utbildningsform förutsätter ett nära samarbete med företagen i vår region. För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs uppbackning från näringslivet, bland annat i form av branschråd. Näringslivet talar om vilka behov som finns och baserat på det ansöker vi om att få starta nya utbildningar.

Utbildar inom bristyrken
I skrivande stund ansvarar Yrkeshögskolan i Helsingborg för sju olika program inom områden som VVS, logistik, elinstallationer, kart- och mätteknik samt en av marknadens mest eftertraktade utbildningar för tandsköterskor.
– Tandsköterska är ett av våra största bristyrken och där får i princip alla jobb innan studierna avslutats. Detsamma gäller elingenjörer och mättekniker, om vi ser till den senaste statistiken. Det är också inom dessa områden som vi har beviljats omstart till hösten, informerar Claes Calmram.
Utbytet med näringslivet är ömsesidigt gynnsamt eftersom utbildningarna skapar ökad sysselsättning och företagen samtidigt får en möjlighet att rekrytera smidigare utan fördyrande processer. Skolan har kontakt med cirka 400 olika företag i regionen och arbetar proaktivt med att hela tiden förbättra och utveckla samarbetet.

Aktuellt innehåll
Yrkeshögskolan erbjuder aktuella utbildningar av hög kvalitet tack vare den etablerade samarbetsformen med det regionala näringslivet. Vidare så har skolan en nära kontakt med marknaden då flertalet lärare är verksamma parallellt i arbetslivet. Det ger en tydlig verklighetsförankring i utbildningsinnehållet, menar Claes Calmram.
– Viktiga inslag i alla yrkeshögskoleutbildningar är att låta deltagarna känna på den verkliga arbetsmiljön och de moment som det framtida yrket innefattar. Därför tillämpas Lärande i arbete, LIA, där minst 25 procent av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats. För att kunna erbjuda det måste vi ha ett bra samarbete med företag i regionen och det har vi lyckats utveckla.
Arbetsuppgifterna ska vara samma som för de anställda, eller likvärdiga, i syfte att ge en verklighetsbaserad inlärning. Det förekommer även projekt i samspel med företag, det kan exempelvis röra sig om att utveckla nya produkter eller testa prototyper som yrkeshögskolans studenter är delaktiga i att ta fram.