Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Rättigheter av global betydelse

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet samlar forskning och utbildning inom i princip alla områden inom den moderna juridiken. Migrationsrätt och immaterialrätt inklusive patenträttigheter är ett par exempel på högaktuella områden med tanke på hur världen ser ut idag. Båda har ett starkt globalt perspektiv där det behövs mer kunskap för att förstå hur framtiden kan komma att se ut.

Uppsala universitets juridiska fakultet, där Juridiska institutionen ingår, är Nordens äldsta i sitt slag och fanns redan när universitetet grundades år 1477. Verksamheten omfattar ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar samt utbildning på grund- och avancerad nivå.

Studerar olika perspektiv inom migrationsrätt
Vid Juridiska institutionen finns en omfattande verksamhet med utbildning och forskning inriktad på migrationsrätt. Både svenska och internationella perspektiv studeras.
– Det uppskattas att omkring 60 miljoner människor är på flykt idag och det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Behovet av att studera konflikter, asylrätt och relaterade områden är därför stort inte bara i Sverige utan över hela världen. Som kunskapsområde täcker det allt från internationella rättigheter och till svensk förvaltningsrätt, förklarar Rebecca Stern, som leder flera forskningsprojekt inom bland annat asylrätt.
Studierna visar bland annat att de allra flesta som befinner sig på flykt stannar inom närområdet, det vill säga i grannländer eller andra regioner i hemlandet. Det är med andra ord ett relativt litet antal som flyr till andra delar av världen, men kunskapen om det tycks vara bristande på många ställen. Om den förbättras kan situationen även förbättras för väldigt många människor som söker asyl.
– Alla människor har rätt att söka skydd i andra länder enligt FN:s flyktingkonvention. Det finns vissa krav som ska uppfyllas för att man ska få asyl, och vi studerar både regleringar och rättigheter. Migrationsrätten omfattar även frivillig migration där man av exempelvis arbetsskäl flyttar till ett annat land. Vi kartlägger därför även vilka rättigheter man har som migrant, tillägger Rebecca.

Stort intresse för immaterialrätt
Migrationsrätt är en global angelägenhet. Det kan man även säga om immaterialrätt. Värdet av upphovsrätt, varumärkesskydd och patent har kommit upp på styrelsenivå i de flesta organisationer. Att skydda sina idéer och sitt varumärke har kanske aldrig varit viktigare än idag, då allt mer information sprids blixtsnabbt via nätet och allt fler får tillgång till avancerad teknik som gör det möjligt att reproducera även mycket komplexa produkter.
– Fokus har förflyttats från fabrik till varumärke. Där ligger det största värdet för företagens framtid. Medvetenheten om det har ökat kraftigt under de senaste åren och det ville vi fånga då vi startade Akademin för Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, IMK, här på institutionen, berättar Sanna Wolk, som forskat inom immaterialrätt under många år och som varit drivande i arbetet med att bygga upp plattformen för IMK.
Nu till hösten startar ett nytt magisterprogram vid akademin och det är till och med ett av universitetets mest sökta program. Visionen är att utveckla IMK till ett nationellt kluster där flera universitet medverkar. På sikt kanske det till och med kan bli ett nordiskt samarbete. Intresset är redan stort från näringslivet som gärna stöttar initiativet, utsikterna är därför mycket goda för en fortsatt tillväxt inom den nya akademin.