Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

ReadSofts företagskultur skapar tillväxt

ReadSoft utvecklar programvara som automatiserar dokumentprocesser. Allt fler företag har behov av effektivisering när det gäller hantering av växande informations- och dokumentflöden. Genom att automatisera vissa processer frigörs tid som kan användas till mer kreativa uppgifter som exempelvis att utveckla nya produkter eller kundrelationer. För att bidra till en ökad verksamhetsutveckling inom det egna bolaget satsar ReadSofts VD Charlotte Darth på att tillsammans med medarbetarna skapa en gynnsam företagskultur där alla syns, får medverka och känna sig delaktiga i företagets utveckling.

Inom ReadSoft har man arbetat fram ett regelverk som bygger på de fyra begreppen Cheerfulness, Creativity, Commitment och Competence. Regelverket fungerar som en motivator genom att man har tydliga roller som frigör kraft hos medarbetarna. Värderingarna har nu blivit självklara för alla som arbetar på ReadSoft med ökad samarbetsglädje som följd. Eftersom ReadSoft är ett produktutvecklande företag är det också viktigt att våga ha högt i tak rent innovationsmässigt.
– Min roll som VD handlar framförallt om att bevara de värderingar som finns inom ReadSoft för att tillsammans med mina medarbetare skapa ett bra innovationsklimat och långsiktig lönsamhet. Vi har nyligen genomfört en medarbetarundersökning med mycket goda resultat. Undersökningen visade att vi har ett nöjdhetsindex (Employee Satisfaction Index) på 97 procent i Sverige. Våra anställda är mycket nöjda och stolta över att arbeta på ReadSoft Sverige, vilket jag är väldigt glad för, säger Charlotte Darth.

Performancekultur med utrymme för personlig utveckling
Bra kommunikation, öppenhet och tydliga mål är grundläggande för att skapa tillväxt inom alla typer av verksamheter och alla branscher.
– Vi har en tydlig performancekultur med utrymme för personlig utveckling, alla känner att de har en viktig funktion och en roll som uppskattas i företaget vilket också framgick av medarbetarundersökningen. Genom att motivera till ökad trygghet i medarbetarnas roller kan vi täppa till så kallade energiläckage och lägga kraft och fokus på våra kundprojekt, förklarar Darth.
För att synliggöra medarbetarnas insatser och sporra till ytterligare engagemang har ReadSoft tagit fram ett s.k. scorecard där företagets mål bryts ner till gruppmål och aktiviteter.
– Metoden ger en översikt över aktiviteter och mål nedbrutet på grupp- och individnivå. Tydliga mål ger nöjda medarbetare och det leder till nöjda kunder!

Värdeskapande genom effektivisering
ReadSoft möter kundernas behov av effektivisering av processer som annars kan stjäla mycket tid från annan verksamhet. Idag är elektronisk och automatiserad fakturahantering vida känt och accepterat i Sverige men det finns fortfarande mer att göra. Det finns även många fler funktioner och processer som med fördel kan automatiseras.
– Vi ser en växande trend att man tillämpar molntjänster i allt större utsträckning. Vi har tagit fram tjänster inom ReadSoft som skapar frihet för kunderna att välja hur de vill ha tillgång till sina system. Vi vill naturligtvis fortsätta ligga i framkant och vara lyhörda för vad marknaden efterfrågar, säger Charlotte Darth.
Att effektivisera handlar inte alltid om att skära ner, utan även om att omstrukturera och tänka innovativt för att kunna utföra fler uppgifter men med samma resurser.

Tror på fortsatt tillväxt
ReadSoft har vuxit både i antalet anställda (20 procent under 2012) och volymmässigt med ökad licensförsäljning (22 procent 2012).
– Jag tror att det är mycket tack vare vår sunda företagskultur som vi kan växa så som vi gör idag. Vi kan attrahera de bästa helt enkelt tack vare våra innovativa produkter, vår härliga kultur och att vi kan erbjuda individer goda utvecklingsmöjligheter. Att mäta och tydliggöra mål skapar ökat engagemang, vi ser till att belöna när målen uppnås och arbetar med våra fyra grundvärderingar hela tiden. Vi tror på en fortsatt tillväxt, konstaterar Charlotte Darth.