Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Redovisnings- och ekonomitjänster för bättre lönsamhet

I en region där entreprenörskap och företagande har hög prioritet finns näst intill oändliga möjligheter. Det märks att allt fler vill dra nytta av Örebroregionens goda läge och infrastruktur. Det byggs både bostäder och verksamhetslokaler som aldrig förr och det finns dessutom plats för mer. EY ser en mycket ljus framtid i Örebro.

Örebrokontoret var bland de första som EY etablerade i Sverige och har under mer än ett halvt sekel haft en god tillväxt. Som redovisningskonsult vill EY förenkla kundernas administration, och som affärsrådgivare skapa lönsamhet genom hela verksamheten. Eftersom allt fler väljer EY märks det att konceptet uppskattas.

Fokuserar gärna på entreprenörskap
Den största tillväxtpotentialen för Örebroregionen finns med stor sannolikhet hos entreprenörsdrivna företag. De är snabbväxande och har höga ambitioner för framtiden. EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundernas processer.
EY förknippas av tradition med revision, men växer mycket inom redovisning och löpande ekonomitjänster. Genom att den här typen av tjänster blir allt mer effektiva och digitaliserade når EY också en större målgrupp. Building a better working world beskriver syftet med EY:s verksamhet och påminner om att EY är med och skapar processer som gör det dagliga arbetet lite lättare och som därmed skapar underlag för en bättre lönsamhet.
– När företagen får fokusera på sin kärnverksamhet skapas bättre villkor för tillväxt. Med vårt digitala verktyg kan kunderna effektivisera sin redovisning avsevärt. Dessutom kan våra kunder själva välja hur mycket tid de kan och vill lägga på sin redovisning, de delar som de inte hinner med kan vi sköta, förklarar Jens Bertling, auktoriserad revisor och kontorschef på EY i Örebro.
EY har närmare 40 medarbetare i Örebro. Flertalet arbetar med revision, men det finns också en handfull skattespecialister på kontoret. I Örebro finns dessutom en speciell avdelning inom EY som fokuserar enbart på bolagsärenden. EY kan tillföra mycket nytta med specialistkompetens inom allt som rör bolagsärenden såsom start, fusion, förvärv och styrelseförändringar.

Örebroföretagens partner i tillväxt
Att utveckla tjänster för nya målgrupper är en given tillväxtstrategi för EY. Det kan exempelvis röra sig om lönsamhetsanalyser där EY kan identifiera eventuella brister i redovisningen som kan bli kostsamma på sikt. Här använder EY sin kompetens samt de lagar och regelverk som finns för att undvika fallgropar som kunderna själva kan missa.
– Vi ser oss framförallt som en viktig partner för utveckling i regionen, och känner ett stort samhällsansvar för Örebro generellt. Vi har också byggt upp ett mångårigt samarbete med akademin som vi värnar om och naturligtvis vill vidareutveckla framöver, säger Jens Bertling, som också poängterar att EY vill synas mer i regionen för att långsiktigt kunna knyta till sig den bästa kompetensen.
EY är en av de globalt ledande revisionsbyråerna med några av världens största företag som kunder. Samtidigt är den lokala förankringen viktig och i Örebro arbetar EY mycket med ägarledda små till medelstora företag, eftersom de dominerar marknaden i regionen.
– Att stärka det regionala näringslivet och bygga bättre villkor för företagande och arbetsliv kommer alltid att vara huvudfokus för oss på EY i Örebro. Vi är Örebroföretagens partner i tillväxt, säger Jens Bertling.