Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Regeringen främjar bostadsbyggnation

En väl utbyggd kollektivtrafik som tillåter flexibilitet i vardagen och som håller en hög tillgänglighet för stora målgrupper kan öppna nya möjligheter för bostadsbyggnation. Områden som tidigare inte ansetts lönsamma eller attraktiva att bygga bostäder på kan öppnas genom att kollektivtrafiken byggs ut. I och med att regeringen satsar på kollektivtrafiken i flera led främjas även utvecklingen av nya bostadsområden.

Bostadsbristen är en uppmärksammad utmaning för Sverige. Tillgång till attraktiva bostäder är en förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig där de vill och i förlängningen för att näringslivet ska kunna trygga rätt kompetens. Sveriges utveckling hotas av den rådande bostadsbristen, men regeringen har satt som mål att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Införandet av stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer är en del av lösningen.

Smart stadsplanering
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan har tidigare sagt att stödet inom stadsmiljöavtalen kan främja kollektivtrafiksatsningar som annars inte skulle bli av. Nu gläds han åt att många kommuner och regioner ansökt om stödet och att nya utvecklingsplaner presenterats på mindre än ett år från att beslutet fastställts.
– Intresset överträffar förväntningarna och Trafikverket har fått arbeta intensivt med alla ansökningar. Ungefär en tredjedel av alla inkomna ansökningar har beviljats, och det som är intressant här är att vi ser bostadsbygge som en möjlig motprestation för att kommuner och regioner ska få stödet. Det är därför oerhört glädjande att se ett så pass omfattande intresse från hela Sverige, säger Kaplan.
Med en bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande blir människor mer rörliga och arbetsmarknadsregioner växer. God kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Lägen som i dag inte anses vara lönsamma för byggbranschen att bygga på, kan bli attraktiva tack vare utbyggd kollektivtrafik.
– Många kommuner upplever idag att de har brist på bra byggbar mark. Med vår miljardsatsning på stadsmiljöavtal kan utbyggd kollektivtrafik leda till fler bostäder på platser som inte annars skulle bebyggas. Det är smart stadsplanering, understryker Mehmet Kaplan.

Satsar även på landsbygden
Infrastrukturminister Anna Johansson är också positiv till stadsmiljöavtalen. Hon menar att de förbättrar förutsättningarna för ett effektivt och modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen. Om fler åker kollektivt minskar även den lokala och globala miljöpåverkan.
Stadsmiljöavtalen omfattar två miljarder kronor som ska fördelas fram till 2018. Satsningen är något som Sverige länge väntat på, men Mehmet Kaplan vill även poängtera vikten av att satsa på landsbygdsutveckling:
– Stadsmiljöavtalen är ett verktyg för att underlätta bostadsbyggnation i städerna. Urbaniseringen i Sverige går snabbt, men vi får inte glömma hur viktigt det är att bibehålla en levande landsbygd. Det ska vara attraktivt att bo och verka även på landsbygden och därför satsar vi på en digitaliseringsstrategi där landsbygden prioriteras.
Kaplan påtalar att utvecklingen stannar utan en levande landsbygd och därför är insatserna där minst lika viktiga som de som planeras för storstadsregionerna.