Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Regeringen stärker sjöfartens konkurrensvillkor

Genom att införa tonnageskatten har regeringen tagit ett stort steg för att stärka svensk sjöfart. Infrastrukturminister Anna Johansson gläder sig tillsammans med sjöfarten åt det gynnsamma beslutet.

Merparten av hela Sveriges export och import är beroende av sjötransporter. Någon gång under transportkedjan fraktas varorna med fartyg, och därför har sjönäringen en så stor betydelse för Sverige som välfärdsnation. Att stärka den svenska sjöfarten utgör en betydande insats för att skapa jobb och tillväxt.
Sjöfarten är en global angelägenhet som följaktligen präglas av omfattande internationell konkurrens. Utflaggningen av svenska fartyg är ett tecken på att den svenska sjöfartsnäringens konkurrensvillkor behöver stärkas.
Sverige har sedan tidigare ett stöd för att sänka bemanningskostnaderna för rederier med svenskflaggade fartyg, men för att skapa lika konkurrensvillkor behövs även främjande skatteregler. Ett tonnagebeskattningssystem har länge eftertraktats, och Anna Johansson gläder sig åt att det nu införts.
– Det vi hoppas på nu är att det ska ske en successiv inflaggning av svenska fartyg. Att det finns en stark svensk handelsflotta är viktigt för att bibehålla Sveriges anseende som sjöfartsnation. Dessutom är det av stor betydelse för svenska sjömäns möjligheter att få arbete och för tillgången till praktikplatser för sjöfartsstudenter, understryker Anna Johansson.

Svensk sjöfart leder global omställning
Tonnageskatten underlättar för rederierna att investera i nya fartyg, vilket också främjar säkerhet och miljö. Att den svenska sjöfarten går i bräschen för införande av ny teknik som bidrar till att minska avtrycket på miljön är vida känt. Det visar inte minst de satsningar som svenska rederier gör i nya fartyg, som med bland annat bättre skrovteknik och effektivare motorer blir mer bränslesnåla.
Nästa stora trend är satsningar på fartyg med dual-fuelmotorer som gör det möjligt att köra på dagens bästa bränslealternativ ur miljösynpunkt – LNG. För att det ska vara möjligt behövs dock en mer utbyggd infrastruktur för att kunna bunkra LNG, och därför stöttar regeringen hamnarnas ansökningar till EU-fonder som kan bidra till etablering av nya tankställen.

– Det är oerhört positivt att svensk sjöfart går före i detta avseende. Den globala sjöfarten måste göra en omställning, att Sverige då kan visa på gott anseende och ansvar är viktigt. Det kommer också att vara positivt för svensk konkurrenskraft på sikt. Därför kommer vi med stor sannolikhet att undersöka möjligheterna för att bidra med ytterligare stöd i framtiden, även om inga sådana förslag finns på plats just idag, säger Anna Johansson.
Regeringens målsättning är att Sverige också i framtiden ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring som skapar jobb och tillväxt.