Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Regionalt exportcentrum byggs upp i Örebro

Regeringen tog under hösten 2016 fram en exportstrategi för att utveckla och stärka svensk export. Som ett steg i det inrättades ett antal regionala exportcentra i sex utvalda län. Nu har även andra län möjlighet att etablera regionalt exportcentrum, vilket man snabbt har tagit fasta på i Örebro. Nyligen invigdes länets exportcentrum där olika aktörer samverkar för att uppnå kraftfulla resultat för företag som vill verka på en internationell marknad.

Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Region Örebro län samt Örebro kommun ligger bakom uppstarten av regionalt exportcentrum i Örebro.

Ökad tydlighet och samverkan
Många företag i Örebro län har tidigare uttryckt åsikter om att det har varit ganska svårt att veta vilken aktör man ska vända sig till i olika frågor som rör internationalisering och hjälp med kontakter utanför Sverige.
– Genom regionalt exportcentrum hoppas vi på att åstadkomma en ökad tydlighet kring vem som kan hjälpa till med vad, och därmed bidra med kunskap och kontakter som stöttar företagens utveckling och underlättar i deras lanseringar utomlands, säger Carina Lahall från Almi Mälardalen, som även ansvarar för Enterprise Europe Network.
Exportcentrum är inte en fysisk plats, utan snarare en plattform för ökad samverkan mellan de aktörer som kan bistå i internationella affärer. Det gagnar alla företag i regionen som söker etablera export eller som vill stärka befintliga utlandsaffärer.

Når fler gemensamt
Förhoppningen med exportcentret är att nå ut till fler företag i länet som går i tillväxt- och exporttankar. Men även de som vill importera alternativt lägga ut tillverkning.
– Tillsammans kommer vi att sätta en agenda med gemensamma aktiviteter mot företagen. Det är också viktigt att kartlägga vilka aktiviteter som redan finns inom respektive organisation, för att se om vi kan samverka och köra gemensamma aktiviteter istället, och därmed nå en större målgrupp, förklarar Carina Lahall.
Samordnade evenemang kommer med stor sannolikhet att locka fler deltagare, och det kan i sin tur öppna möjligheter för fler exportaffärer att startas från Örebro.

En dörr in
En annan viktig utveckling är att man med gemensamma resurser söker skapa en tätare återkoppling till företag som vänder sig till någon av exportcentrets organisationer med en frågeställning. Målet är då att återkoppla inom 24 timmar.
– Vi ska ha en gemensam dörr in i våra organisationer och snabbare kunna lotsa kunden rätt. Vi kommer också ta fram en gemensam layout som illustrerar att vi tillsammans är en enhetlig avsändare av inbjudningar till olika evenemang.
Att vi står för samverkan ska vara mycket tydligare än vad det har varit tidigare, säger Carina Lahall med eftertryck.
Almi har fått uppdraget att driva utvecklingen och samordningen av Örebros regionala exportcentrum. Satsningen finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.