Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Rent vatten ska vara självklart även i framtiden

Rent vatten är en av våra mest värdefulla resurser, en livsviktig råvara och en förutsättning för allt liv. Det faller sig naturligt att en verksamhet som kretsar kring distribution av dricksvatten och omhändertagande av vatten bedrivs på ett miljömässigt sätt. Det är också Laxå Vattens signum.

Kommunalägda Laxå Vatten AB är miljödiplomerat sedan september 2016, men miljöengagemanget har alltid varit en central del av verksamheten. Det blir ännu tydligare nu när en stor del av arbetet kretsar kring att förbättra utsläppsvärden genom installation av nya reningssteg som ger en ännu bättre reningsgrad.

Varför rena vatten?
Att investera i teknik för bättre reningsgrad innebär att vattnet som släpps ut från reningsverket är renare och därmed minskar miljöpåverkan markant. Vattnet rinner ofta ut i och blandas med vattentäkter, varpå vattnets kvalitet är av högsta intresse. Det blir ju en del av vårt dricksvatten så småningom.
Laxå Vattens processer för vattenrening är mycket avancerade. Den största utmaningen är de problematiska produkter och substanser som kommer med vattnet och in i reningsverket, det vill säga sådant som spolas ner i avloppet men som egentligen inte hör hemma där. Mediciner, kemikalier och andra otillåtna produkter som cigarettfimpar och sanitetsprodukter försvårar reningsprocessen avsevärt.
Laxå Vatten vill emellertid inte komma med pekpinnar eller förbud. Däremot med kunskap som kan hjälpa kommunens invånare att tänka rätt kring användningen av vatten. Det görs på flera olika sätt, bland annat via utskick i brevlådan, via olika informationsträffar samt en egen sida på Facebook där man lägger ut information om hur invånarna kan arbeta med miljöfrågorna mer effektivt på hemmaplan.

Förnyelse av ledningsnätet påbörjas
En annan viktig del av verksamheten handlar om att arbeta proaktivt och förebygga framtida skador på VA-nätet. En stor del av det framtida arbetet kommer därför att kretsa kring underhåll av befintliga ledningar.
– Vi har för avsikt att öka förnyelsetakten av våra ledningar. VA-nätet omfattar ungefär 42 mil ledningar och en stor del kommer att behöva ses över, troligtvis genom relining som är mer resurseffektivt än att byta hela ledningar. Hela ledningsnätet ska besiktas och därefter kan vi fatta beslut om i vilka områden ledningarna ska relinas och eventuellt bytas ut helt, berättar Björn Gudmundsson, VA-chef.
Laxå Vatten är just nu i färd med att kartlägga ledningsnätet och inom fem år hoppas man på att ha en god bild över nätets status. Därefter kommer åtgärder att sättas in successivt.