Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Resursrika Norrland växer fram

Norrland är en spännande och resursrik region med stora tillgångar som skogen, mineralfyndigheterna, en utpräglad entreprenörsanda, unika besöksmål och en stark innovationstradition. Norrland är också mycket stort till ytan vilket ställer höga krav på en välfungerande infrastruktur. Stora logistiksatsningar pågår. Satsningar som på sikt kommer att ha en stor inverkan på Sveriges exportmöjligheter.

Idén till den storskaliga satsningen Resursrika Norrland som drivs av handelsminister Ewa Björling föddes i samband med visionen om att fördubbla Sveriges export.
– Under ett antal resor i norra Sverige blev det allt tydligare för mig att det fanns mycket i Norrland som andra borde kunna lära av, och som det därför vore bra om vi kunde fånga upp bättre, säger Ewa Björling inledningsvis.

Nytt åtgärdsprogram
Resorna resulterade i ett nytt arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram som ska stärka Norrland som export- och handelsregion. Under det senaste årets intensiva dialog med företagare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har många intressanta synpunkter och spännande förslag till åtgärder lyfts fram.
– Vi är nu i slutskedet av arbetet med det program som kommer att presenteras under hösten. Min utgångspunkt har varit att vi ska satsa på åtgärder som kommer så många som möjligt till del, samtidigt som de gör störst nytta för just de fyra nordligaste länen.  Utan att avslöja för mycket kan jag nämna att fokus bland annat kommer att ligga på stärkt rådgivning och förbättrade möjligheter till internationell marknadsföring, berättar Ewa Björling. 
 
Umeåregionen och Kvarken Link
I Norrland pågår nu storskaliga logistiksatsningar av yttersta vikt för att utveckla exporten. Ett uppmärksammat projekt är det multinationella samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland avseende utvecklingen av det öst-västliga transportstråket mellan dessa länder, Nordic Logistic Corridor. Ewa Björling kommenterar:
– Jag tror att Umeåregionen har väldigt goda förutsättningar att dra nytta av många av de åtgärder som vi arbetar med. Det finns en spännande mix av högre utbildning, nya innovativa företag, mer traditionell industri samt en spännande besöksnäring, som tillsammans eller var och en för sig kommer att kunna dra nytta av förstärkta möjligheter att verka internationellt.  
Regeringen stödjer även projektet Kvarken Link som avser ytterligare förstärkningar på förbindelsen mellan Umeå och Vasa.
– En bra, lönsam och stabil transportlösning över Kvarken skulle kunna bli en viktig vitamininjektion för den redan omfattande handeln mellan i första hand Sverige och Finland, så ingen vore gladare än jag om det visar sig att en lösning som gör det möjligt att transportera varor 80 km mellan Vasa och Umeå, istället för att ta dem 800 km runt Bottenviken, kan bära sig, fortsätter Björling.
 
Framtidsvisioner för svensk export
Arbetet för att stärka Sveriges export måste bedrivas brett. Inom Ewa Björlings ansvarsområden handlar det generellt om att förbättra rörligheten på EU:s inre marknad, om att stärka den globala frihandeln och om att underlätta för den fria rörligheten inom Norden.
Mer konkret handlar det under den närmaste tiden bland annat om att driva på frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA, om att arbeta för att nytt globalt avtal för frihandel för informationsteknik, om att säkra och stärka arbetet mot gränshinder inom Norden, och om att förbättra export- och investeringsfrämjandet. 
 
För en ökad rörlighet
I den livligt debatterade konkurrensfrågan mellan svenska och utländska åkare anser Ewa Björling att Sverige och övriga Europa ska ha en så stor fri rörlighet som möjligt. Här förklarar hon:
– De näringsidkare som verkar i Sverige ska givetvis följa de lagar och regler som gäller här. Problemet är att det inte alltid är så enkelt som man skulle önska att se till att regelverket följs, men jag vet att infrastrukturministern tillsammans med bland annat Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen arbetar hårt för att det ska bli bättring, och det tror jag är den enda vägen framåt. Att stänga våra gränser för yrkestrafikanter från andra länder ser jag absolut inte som något alternativ.