Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Riksbyggen tongivande i Västerås bostadsutveckling

Riksbyggen vill bygga bostäder för livets alla skeden, och de möter framtiden med sina fyra affärsområden: kooperativa hyresrätter inklusive äldreboenden, traditionella bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Marknadens efterfrågan på bostäder i alla upplåtelseformer är större än någonsin och det kräver engagemang på bred front. Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden under snart 80 år. Riksbyggen ska vara en samhällsutvecklare under minst lika många år till och utvecklingen i Västerås är en viktig del i den visionen.

Utvecklar Kopparlunden
Riksbyggen har under 2019 förvärvat stora delar av det befintliga fastighetsbeståndet som ingår i detaljplan Norr i Kopparlunden. Övriga områden tillhör detaljplan Syd, Mitt och Öst.
– Inom vårt område planeras det för cirka 1000 bostäder, och för hela Kopparlunden blir det betydligt fler. Det är en spännande utveckling med tanke på att det idag inte finns några bostäder alls i Kopparlunden. För egen del planerar vi inom Riksbyggen att bygga mellan 20 – 30 procent hyresrätter och mellan 70 – 80 procent bostadsrätter, informerar Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef på Bostad Bergslagen i Västerås.
Riksbyggen har utifrån rådande konjunktur och hållbarhetsperspektiv med den sociala hållbarhetsaspekten kopplat till att större områden som till exempel Kopparlunden behöver blandade upplåtelseformer ställt om sin affär med mer fokus på hyresrätter.
Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner, till exempel certifieras all Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljsbostäder enligt Miljöbyggnad Silver. Öppna, ljusa lägenheter som är tillgängliga för en större målgrupp understryker tillsammans med gröna omgivningar det sociala.
– Det hållbara perspektivet sträcker sig över materialval och energiåtgång, likväl som de byggtekniska aspekterna och förvaltande av det färdiga huset. Den ekonomiska hållbarheten förknippas med att bygga för ett långsiktigt förvaltande där fastighetens värde bevaras. Den sociala biten handlar också om att kunna erbjuda bostäder för alla skeden i livet, som är en av våra främsta visioner, understryker Mikael.

Utveckling kräver samsyn
Den största utmaningen i utvecklingen av Kopparlunden, enligt Mikael Pettersson Sjölund, blir att samordna allas intressen. Det är många fastighetsägare och byggherrar i Kopparlunden, och att samverka för områdets bästa är det viktigaste. I det ingår till exempel att all byggnation inte färdigställs samtidigt, då det hotar marknadens utveckling med överetablering.
– Vi måste tillsammans planera så att det blir en balans mellan efterfrågan och tillgång. Samtidigt ska vissa värden i Kopparlunden bevaras och det ställer i sin tur krav på alla som vill bygga i området. Inom detaljplan Norr ska det gamla Linverket med sitt tidstypiska sågtandade tak bevaras. Fastigheten ger området en rustik industriell karaktär som vi värnar om på Riksbyggen. Vi kommer att fylla fastigheten med aktivitet igen men utan att störa kulturminnet, säger Mikael.
Detaljplan Norr har varit ute på samråd och förhoppningen från Riksbyggens sida är att man ska få byggrätter till hösten 2020, för att påbörja den första byggnationen under 2021.