Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Riskhantering – en angelägenhet för alla!

Göteborgs Stad arbetar med hållbarhet på flera plan. Att ha ett eget försäkringsbolag som fokuserar på stadens behov och arbetar förebyggande utgör en betydande del av stadens hållbarhetsarbete.

Totalt samordnar Göta Lejon Göteborgs Stads verksamheter till ett försäkringsvärde av omkring 200 miljarder kronor.
– Tack vare stadens försäkringspolicy kan vi skapa en kostnadseffektiv riskfinansiering och en övergripande riskkontroll för hela Göteborg Stad, säger Annika Forsgren, vd på Försäkrings AB Göta Lejon.
När Försäkrings AB Göta Lejon bildades 1991 fick bolaget i uppdrag att försäkra stadens egendom. Att på det här sättet samordna försäkringsbehoven i ett så kallat captivebolag är en vanlig lösning för stora organisationer och koncerner.
Genom beslut i kommunfullmäktige i februari 2013 om en helt ny försäkringspolicy fick Göta Lejon uppdraget att samordna Göteborgs Stads samtliga verksamheters komplexa försäkringsbehov och att skapa övergripande riskkontroll och en kostnadseffektiv riskfinansiering för hela Staden.
I Göta Lejons uppdrag ingår också att bolaget ska vara en av de drivande aktörerna i kommunens gemensamma säkerhetsarbete. I grunden handlar det om insikten att alla måste vara delaktiga för att nå målen i Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

Göta Lejon arbetar bland annat med:

Riktat stöd – ett av bolagets viktigaste uppdrag är att finnas som stöd i stadens säkerhetsarbete. Här ingår bland annat uppföljning och analys av skador och händelser och att lämna förslag på lämpliga förebyggande åtgärder.

Att sprida kunskap – Göta Lejon samlar in kunskap och informerar om förebyggande säkerhetsarbete via konferenser, seminarier, trycksaker, nyhetsbrev och på webbplatsen.

Ekonomiskt stöd – Göta Lejon stödjer ekonomiskt olika insatser och projekt inom det förebyggande säkerhetsarbetet i Göteborgs Stad.

Hjälper till att förebygga skador
Genom sitt arbete med övergripande samordning kring kommunens säkerhets- och riskarbete följer Göta Lejon upp skador mycket noggrant för att ständigt söka bidra till att förbättra riskanalysen av stadens olika verksamheter.
Genom uppföljningsarbetet skapar Göta Lejon en bra bild över risker och sårbara områden varpå man bistår med rådgivning kring olika förbättringsåtgärder som höjer säkerheten.
– En viktig del av vårt arbete är att ha en ständig dialog med våra kunder. Säkerhetsarbetet bygger på att få andra att förstå betydelsen av att aktivt arbeta med risk- och säkerhetsarbete. Det handlar om att skapa interna rutiner, program och organisation för det egna säkerhetsarbetet. Det gäller att vara medveten om egna risker och att göra något åt dem genom olika skadeförebyggande åtgärder, säger Annika Forsgren och tillägger:
– Försäkringspremierna är våra intäkter, en del av dessa intäkter ger vi tillbaka till våra kunder i form av skadeförebyggande bidrag. Verksamheterna kan söka bidrag för olika förbättringsåtgärder som de gör för att höja säkerheten.

Främjar ett aktivt riskhanteringsarbete
Göta Lejon vill främja ett aktivt arbete med det dagliga riskhanteringsarbetet i kommunens olika verksamheter. Det räcker inte att se över frågan en gång om året. Arbetet med riskhantering är en daglig aspekt som bör vara med på agendan från dag till dag.
Riskhantering bör integreras redan på planeringsstadiet vid exempelvis byggnationer och vid större projekt – i syfte att på sikt minimera riskerna. Erfarenheten visar att det blir dyrare om detta arbete påbörjas en bit in i processen eller efter färdigställandet. Det gäller såväl inne- som utemiljöer.
– I dag arbetar vi exempelvis med att försäkra ett stort projekt som handlar om att bygga en helt ny broförbindelse mellan Hisingen och centrala Göteborg. Vårt uppdrag är att säkerställa att projektet får ett skräddarsytt och därmed ett tryggt och kostnadseffektivt försäkringsskydd, säger Eva Björk, kundansvarig på Göta Lejon.