Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Sakab – giftfri återvinning först och främst!

Omhändertagande av farligt avfall, oskadliggörande av kemikalier och giftfri återvinning har sedan tidigt 1980-tal varit Sakabs kall. Eftersom företaget tar hand om de mest komplexa och miljöfarligaste avfallstyperna som finns krävs både ett hanteringssystem och en specialistkompetensen som är anpassad för detta. Sakab levererar framförallt tjänster i det översta steget i avfallshierarkin genom att minska avfallets mängd och farlighet. Därigenom skapas goda möjligheter för oss själva och andra aktörer att åstadkomma giftfri återvinning av rena avfallsströmmar.

Sakab hanterar och oskadliggör ca 400 000 ton farligt avfall och förorenad jord årligen. För att klara detta genomförs över 10 000 avfallsanalyser i eget laboratorium. Logistiken är en annan grundläggande del av verksamheten, med över 20 000 hämtningar per år måste Sakabs transportplaneringsfunktion se till att den fungerar utan avbrott.
Kärnan i verksamheten är avancerade behandlingslösningar för farliga ämnen. Omhändertagandet av freoner och andra potenta växthusgaser motsvarar t ex utfasning av en miljon ton koldioxid per år. Förutom effektiv behandling av miljögifter återvinner Sakab drygt 20 procent av allt inkommande avfall som material och utvinner energi i form av el och fjärrvärme.
– Vi levererar både långsiktig samhällsnytta i form av utfasning av giftiga ämnen och kundnytta genom kunskaper om komplexa avfall, service och återvinningsvärden, förklarar Thomas Olsson, marknadschef på Sakab.

Jordförbättring på plats
Sakab tar hand om mellan 150 000 och 300 000 ton förorenad jord per år. För att komma närmare saneringsplatserna och därigenom minska behovet av långväga transporter etableras samarbeten med regionala deponiägare. Sakab tillför kunskaper och förbehandlingsteknik kring förorenad jord och samarbetspartnern driver anläggningarna och tar hand om avfall och återvinningsmaterial.
Den här typen av uppdrag arbetar Sakab med landet över med mellan fem till tio projekt igång per år. Ofta är det offentligt finansierade marksanerings-projekt men kapaciteten räcker också till för att ta hand förorenad jord från trafikolyckor och byggprojekt.

Farligt avfall
Vid huvudanläggningen i Kumla, Sveriges enda specialanpassade anläggning för behandling av farligt avfall, omhändertas årligen 150 000 ton farligt avfall från industrier och offentlig verksamhet över hela landet. Anläggningen tar även emot farligt avfall från Norge och från internationella uppdrag. Efter oskadliggörandet av giftiga ämnen återvinns råvaror som blir till nya produkter, men till sist återstår dock alltid en rest, den s.k. slaggen, som slutförvaras i deponin för farligt avfall.
– Vårt huvuduppdrag är att ta hand om miljöfarliga ämnen och gifter, understryker Thomas Olsson. I samband med att vi gör det så produceras även värdefulla biprodukter, vi sorterar bland annat ut ca 5000 ton användbar metall årligen och anläggningen producerar energi som betjänar ca 11 000 villor med el och ca 13 500 villor med fjärrvärme årligen.

Höjer kunskapen inom avfallshantering
Sakab driver årligen flera större tillståndsärenden kopplade till egna anläggningar eller på uppdrag för våra samarbetspartners. Vid vårt ackrediterade laboratorium kan kunder få sitt avfall analyserat och vi genomför årligen ett hundratal plockanalyser av hushållsavfall på uppdrag åt kommuner för att ta reda på innehållet av farligt avfall och återvinningsmaterial för att därigenom kunna förbättra informationsinsatser och insamlingssystem.
– Vi har specialistkompetens inom farligt avfall, många av våra anställda har arbetat med kemikaliehantering i 30 – 40 år. Vi arbetar också med att sprida vår kunskap och utbildar årligen mellan 100 – 150 personer inom området farligt avfall. Vi bidrar således till att höja den nationella kunskapsnivån inom avfallshantering, konstarerar Thomas Olsson.
Sakab erbjuder också kunddriven affärsutveckling med ett antal projekt på gång. Projektet Hydrofluss är ett exempel, där Sakab tillsammans med Outokumpu i Alvesta och bidrag från EU:s miljöfond Life utvecklat metoder för att ta vara på en restprodukt inom stålindustrin, s.k. filterkakor, och konvertera dem till en insatsvara att nyttja i smältprocessen.
På konsumentsidan har Sakab utvecklat metoder för att ta vara på uttjänta TV-apparater och bildskärmar.

Giftfri återvinning är det viktigaste
Sakabs anläggning i Kumla byggdes redan på 1960-talet, men högtemperatursförbränningsugnen som krävs för att ta hand om farligt avfall och oskadliggöra gifter tillkom på 1980-talet. Anläggningen har moderniserats efter hand, ytterligare en förbränningsanläggning byggdes i början av 2000-talet varpå kapaciteten höjdes markant.
Sedan juni 2012 ägs Sakab av finska Ekokem, som bedriver motsvarande verksamhet i Finland. Företaget kommer att fortsätta utvecklas under sin nya ägare som delar samma intressen gällande miljö och hållbar utveckling. Giftfri återvinning är det allra viktigaste, Sakab kommer att fortsätta sprida viktig kunskap om farligt avfall och vikten av att ta vara på så mycket som möjligt för att minska andelen gifter i kretsloppet.