Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Säkerhetsarbete är en gemensam angelägenhet

Göteborgs Stad arbetar med hållbarhet på flera plan. Att ha ett eget försäkringsbolag som enbart fokuserar på stadens behov och arbetar förebyggande utgör en betydande del av stadens hållbarhetsarbete. Genom Försäkrings AB Göta Lejon försäkrar Göteborgs Stad sina tillgångar och verksamheter, bland annat byggnader, de elever som går i stadens skolor, stadens motorfordon och spårvagnar.

Försäkrings AB Göta Lejon, eller kort och gott Göta Lejon, etablerades 1991 och var då ett av Sveriges första kommunala försäkringsbolag (Captivebolag). Det är enbart stadens verksamheter som försäkras, Göta Lejon vänder sig således inte till privata företag eller privatpersoner.
– Vi arbetar mycket målmedvetet med skadeförebyggande åtgärder, säger Annika Forsgren, VD på Försäkrings AB Göta Lejon. När Göteborgs Stad antog sin säkerhetspolicy 1997 blev vi som en katalysator och ett samordningsinstrument i kommunens nätverk för säkerhetsarbetet. Samtidigt ligger det på varje förvaltning/bolag att koordinera och driva säkerhets/riskarbetet genom sin säkerhetsansvarige i förvaltningarnas/bolagens olika verksamheter. Vi är en viktig partner i det arbetet då vi följer upp arbetet och granskar förvaltningarnas säkerhetsarbete och riskhantering kontinuerligt.

Hjälper till att förebygga skador
Genom sitt övergripande ansvar att vara ett samordningsinstrument för kommunens säkerhets/riskarbete följer Göta Lejon upp skador noggrant för att ständigt förbättra riskanalysen av stadens olika verksamheter. Genom uppföljningsarbetet skapar försäkringsbolaget en bra bild över risker och sårbara områden varpå man bistår med rådgivning kring olika förbättringsåtgärder som höjer säkerheten.
– Vi arbetar mycket nära kunderna i riskarbetet. Vi är till för att hjälpa våra kunder förebygga skador, om skador ändå förekommer ska vi minimera konsekvenserna av dessa. Försäkringspremierna är våra intäkter, en del av det ger vi tillbaka till våra kunder i form av skadeförebyggande bidrag. Förvaltningarna kan söka bidrag för olika förbättringsåtgärder, metoder för att höja säkerheten och utrustning såsom automatlarm och liknande, förklarar Katarina Olsson, som ansvarar för skadeförebyggande arbete på Göta Lejon.
Katarina Olsson berättar att de senaste åren visar på en trend med sjunkande skadekostnader. Under 2012 kunde Göta Lejon rapportera sitt bästa skaderesultat hittills med kraftigt sänkta skadekostnader, vilket direkt kommer kunderna till gagn i form av lägre premier. Det kan vara resultatet av ett gediget säkerhetsarbete där medarbetare på alla nivåer involveras.
– En viktig del av vårt arbete är att ha en ständig dialog med våra kunder. Säkerhetsarbetet bygger på att få andra att förstå betydelsen av att aktivt arbeta med risk och säkerhetsarbete, att skapa interna rutiner, program och organisation för säkerhetsarbetet. Att bli medveten om egna risker och att göra något åt dem genom olika skadeförebyggande åtgärder. Först då kan vi säga att vi har lyckats med vårt uppdrag, menar Katarina.

Tryggar den kommunala leveransen
Göta Lejons kunder arbetar med den så kallade kommunala leveransen, där man ska leverera en viss tjänst till kommuninvånarna. Vad finns det för risker som hotar den leveransen? Detta är en nyckelfråga som alla förvaltningar och kommunala verksamheter bör ställa till sig själva.
– Vi vill främja ett aktivt arbete med det dagliga riskhanteringsarbetet i kommunens olika verksamheter. Det räcker inte att se över frågan en gång om året. Arbetet med riskhantering är en daglig aspekt som bör vara med på agendan från dag till dag, understryker Annika Forsgren.
Katarina Olsson håller med och tillägger att riskhantering även bör integreras i planerade byggnationer. Hon avslutar här med:
– Redan när de första planerna och kalkylerna görs bör man planera för att minska risker. Det blir dyrare om detta arbete påbörjas en bit in i processen eller efter färdigställandet. Det gäller både inne- och utemiljöer. Allt har en plats i det skadeförebyggande arbetet: materialval i byggnationen, fönster, VVS, dörrar, lås, inredning, tekniska hjälpmedel, brandskydd och larm. För att inte glömma arkitektoniskt utformning och läge.