Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Samhällskontrakt ska utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige

Bollnäs vill tillsammans med övriga kommuner i Gävleborg teckna samhällskontrakt med staten kring omlokalisering av statliga arbetstillfällen från Stockholm till Gävleborg. Detta som ett sätt att skapa utveckling i hela regionen.

Regeringen tillsatte en kommitté med uppdrag att lämna förslag på en nationell strategi för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Syftet är att en ny politik i större utsträckning ska skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på landsbygden. Bland kommitténs 75 förbättringsförslag finns bland annat ett förslag på omlokalisering av ett stort antal statliga jobb från Stockholm. Detta som ett sätt att bryta trenden som varit en allt större centralisering av statliga arbetstillfällen till Stockholm. Stefan Löfven uttryckte bland annat att ”utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet”.

Bra för hela Gävleborg
Det finns många bra argument för att statliga jobb bör omlokaliseras till Bollnäs. Ett av de viktigaste är Bollnäs geografiska läge, mitt i Gävleborg. Detta gör att en omlokalisering till Bollnäs inte bara stärker den enskilda kommunens attraktivitet, utan hela regionen. Vilket ger synergieffekter för ett större antal kommuner med ökad attraktivitet och utveckling för hela regionen.
– Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Bollnäs kan och vill ta vår del av ansvaret i en gemensam utveckling för regionen, säger Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs.
En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är ett annat framträdande argument som verkligen talar för regionen som helhet och Bollnäs i synnerhet. Gävleborgs län ligger geografiskt bra, strax norr om Uppsala, Arlanda, Stockholm och centralt i länet ligger Bollnäs. Resecentrumet som ligger mitt i staden utgör kommunens nav. Genom en utveckling av nya verksamhetslokaler i direkt anslutning till det nya resecentrumet som planeras finns förutsättningar för ändamålsenliga lokaler.
För att klara de krav som skulle ställas vid ett tecknande av ett samhällskontrakt kring t ex bostad- och kompetensförsörjning så samverkar kommuner och organisationer i Gävleborg kring arbetet. En etablering i Bollnäs ger inflyttning till ett antal intilliggande kommuner och skulle bidra till att vitalisera arbetsmarknaden över ett större geografiskt område. Det skulle även bidra till utvecklingen av det kluster av företag som finns kring inom IT och kommunikation.
– Vi ser att samhällskontraktet inte bara stärker Bollnäs – det gynnar hela regionen. Samtidigt måste vi säkerställa att det finns kompetensförsörjning för de statliga jobben, och eftersom vi är en stark pendlingsregion så kan vi tillgodose det. Vår samverkan i regionen kommer att få betydelse för hela Sveriges utveckling, menar Anders Johansson, kommunchef i Bollnäs.