Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samverka och förebygga är ofta bästa skyddet

De flesta typer av olyckor kan förebyggas med hjälp av god planering och rätt kunskap. Proaktivt säkerhetsarbete är den bästa försäkringen för alla – såväl för människor som för samhälle, eftersom det ger en högre trygghet och en bättre lönsamhet med minskade kostnader för att avhjälpa eventuella skador i efterhand.

Bergslagens Räddningstjänst bedriver ett aktivt skadeförebyggande arbete i Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. Arbetet omfattar många olika delar för att täcka in såväl de vanligast förekommande skadeorsakerna som mindre frekventa olyckor. Det mesta går att förebygga eller i alla fall minimera.

Samarbetar med polisen
Brand är en av de mest frekventa typerna av olyckor. Därför bedrivs det i samtliga kommuner ett omfattande arbete för att förebygga bränder, inklusive anlagda. När det gäller anlagda bränder har Bergslagens Räddningstjänst utvecklat ett koncept tillsammans med Polismyndigheten i Karlskoga.
– Redan 2010 började vi undersöka möjligheter för att inleda ett samarbete kring de här frågorna. Vi identifierade en gemensam utmaning kring att många bränder anläggs av ungdomar och såg att vi kunde ta oss an den bättre med gemensamma resurser, berättar brandinspektör Mattias Långström.
Inom Polismyndigheten fanns redan befintliga resurser kring ungdomar och ungdomsbrottslighet, något som inte fanns inom Bergslagens Räddningstjänst. Här kunde man alltså komplettera varandra och därmed bildades Polis och Räddningstjänst i samverkan, som konceptet kallas.
– Vi arbetar mycket nära skolorna i Karlskoga för att informera om hur bränder kan förebyggas, fortsätter Mattias. Om det finns misstanke om skadegörelse så tar vi helhetsgrepp kring skolan och ger ungdomarna en grundläggande kurs i brandförlopp och hur bränder beter sig, hur stora skador det kan bli och vad det faktiskt betyder för människor och samhälle.

Gränslös samverkan
Räddningstjänsten står förvisso väl rustade med hög beredskap och snabba insatser minimerar skador, men att öka kunskapen är ett mycket viktigt första steg i det förebyggande arbetet. Om man kan förhindra olyckor och skador helt och hållet så vinner alla på det i längden. Att samarbeta med andra aktörer är grundläggande i det, menar Mats Sjölander, insatsledare på Bergslagens Räddningstjänst.
– Utöver samarbetet med polisen finns även samarbete med andra regioners räddningsstyrkor, liksom med ambulanssjukvården. Vi åker över kommungränser och ser till att hjälpen når ut där den behövs. Vi ska samverka för att insatser utförs på bästa sätt och samtidigt ha mycket god beredskap, konstaterar Mats.
Behovet av brandmän är stort för att skapa och behålla en hög trygghet i samhället. Det räcker inte enbart med styrka i antal, utan även att använda resurserna på rätt sätt.

Samordnad larmcentral
För att kunna hålla en hög beredskap och snabbt vara på plats när något händer har Bergslagens Räddningstjänst en samordnad larmcentral. Den stöttar de åtta brandstationerna som finns utspridda inom upptagningsområdet i Örebro och Värmlands län.
– Vi följer vår personal hela tiden genom larmcentralen och fungerar som ett extra stöd genom hela räddningsprocessen. Om det exempelvis skulle behövas en grävmaskin på något ställe så ser vi till att kontakta både kommunen och en lämplig grävfirma. Vi finns där närhelst styrkan behöver oss, säger larmchefen Patrick Lundwall.
Larmcentralen tar även emot automatiska brandlarm, säkerhets- och trygghetslarm som är kopplade direkt till centralen, och som då också per automatik går ut till styrkorna vid de åtta brandstationerna. Det ger en mycket effektiv verksamhet med beredskap – som ofta räknas i sekunder.