Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Satsa på hyresrätter i Karlstad!

Allmännyttans bostadsbestånd består ofta av ett större antal lägenheter byggda på 60-, 70- och 80-talet. Att uppnå en energibesparing som ger en genomsnittlig förbrukning i fastighetsbeståndet som är lägre än kravet för nyproduktion idag är därför en stor bedrift. Det har Karlstads Bostads AB, KBAB, lyckats med efter ett flerårigt förbättringsarbete.

KBAB är med drygt 7400 hyresrätter en viktig aktör på bostadsmarknaden i Karlstad kommun. Det kommunala bostadsbolaget tar hållbarhet på allvar – såväl ur miljömässigt som ekonomiskt och socialt perspektiv.
Hållbarheten gör sig extra tydlig i två nyligen färdigställda bostadsprojekt, fastigheterna Lysen 1 och Flöjten 1. De visar på en mycket god måluppfyllelse gentemot energikrav som ställdes initialt, då båda ligger under 60kWh/m² för de senaste tolv månaderna. På Lysen 1 har även solel installerats på taket. Det genererar elektricitet som täcker en stor del av behovet av fastighetselen, till exempel drift av utrustning i tvättstuga.

Socialt ansvar
Allmännyttan ska verka på konkurrenskraftiga grunder men samtidigt värna om social hållbarhet. Ibland är det en svår kombination, men KBAB har hittat ett par olika modeller för detta arbete, bland annat erbjuds det på tre av bolagets områden trygghetsboende genom ett samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning.
Trygghetsboende innebär att det finns trygghetsvärdar som arbetar i området. Konceptet vänder sig framför allt till personer som är över 65 år men också till andra hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller som tillfälligt behöver hjälp. Målet är bland annat att erbjuda ett tryggare boende och bryta ensamheten.
Även i många av bolagets övriga områden erbjuds aktiviteter i någon form för att skapa trivsel, trygghet och gemenskap.

Stor efterfrågan
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Karlstad och KBAB fortsätter att bidra i nyproduktionen. Det blir först 44 lägenheter på Sixbacken, som efterföljs av ytterligare 37 på Hemvägen med inflyttning under 2016 respektive 2017.
– Vi undersöker möjligheter för att förtäta på flera håll. Fördelen är att infrastrukturen redan finns på plats och det går relativt fort att bygga när man väl satt igång. En svårighet kan dock vara den opinion mot förtätning som finns trots att det i längden är bra för staden, säger Carin Skarman, vd på KBAB, som inom snar framtid hoppas att KBAB ska finna möjlighet för utveckling av ett större antal hyresrätter.
– Vi har möjligheter att göra stora investeringar i nyproduktion eftersom vi inte har en tung ryggsäck med eftersatt underhåll med oss. KBAB ligger långt framme i underhållsplanen och i stort sett hela miljonprogrammet är färdigrenoverat.

Fungerande hyressystem
Att bygga hållbara och prisvärda hyresrätter är att satsa på Karlstads framtid. För att komma till rätta med bostadsbristen krävs rörlighet, flyttkedjor måste skapas. Hela samhället gynnas eftersom fler människor får möjlighet att välja var de vill bo, och en ökad rörlighet är grundläggande för ett ökat företagande och därmed högre skatteintäkter.
– Viljan att investera i hyresrätter bygger på mycket mer än tillgång till attraktiva lägen. Framförallt handlar det om tillgång till ett välfungerande system för hyressättning vilket är något vi förespråkar, avslutar Carin Skarman med.