Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

SCA Forest Products söker framtidens skogsprodukter

SCA Forest Products är med god marginal Sundsvallsregionens största privata arbetsgivare med över 2000 anställda i Sundsvall med kranskommuner. Som Nordens största skogskoncern har SCA också ett viktigt samhällsuppdrag som bl.a. handlar om att tillgodose behovet av kvalitativa produkter baserade på förnyelsebar skogsråvara. Med tanke på dagens sviktande efterfrågan på tidningspapper ser sig SCA Forest Products nu om efter nya, innovativa användningsområden för träfibrer samtidigt som man uppgraderar befintliga anläggningar för att behålla en framstående position globalt.

Världen förändras hela tiden. Nya produkter tillkommer, gamla förnyas eller rentav försvinner, ersatta av nya lösningar som bättre svarar mot ett visst behov. Så är det också inom pappers- och massaindustrin, där en minskad efterfrågan på tryckpapper måste vägas upp med nya, spännande produkter inom angränsande områden för att industrin ska kunna fortsätta utvecklas.
– Vi arbetar med att uppgradera vår kompetensprofil mot nya områden som komplement till våra befintliga produkter och processer, berättar informationschef Björn Lyngfelt. Allt som kan framställas med fossila råvaror kan även tillverkas av förnyelsebar skogsråvara, men det krävs en hel del forsknings- och utvecklingsarbete innan vi kan etablera konkurrenskraftig produktion av den här typen av nya material. Det står dock klart att vi på längre sikt behöver ersätta ändliga resurser med förnybara, och då har vi en bra början bl.a. genom det omfattande samarbete som vi bedriver med Mittuniversitetet i den gemensamma forskningsmiljön FSCN (Fibre Science and Communication Network).

Utvecklingsåtgärder på kort och lång sikt
Efterfrågan på tryckpapper växer långsamt eller inte alls och för tidningspapper kan vi till och med se en minskning. För förädlade pappersprodukter är dock efterfrågeutvecklingen bättre. För att hantera dessa förändringar investerar SCA 350 miljoner kronor i Ortvikens pappersbruk i Sundsvall för att öka sin kapacitet att producera mer förädlade tryckpapperskvaliteter.
Investeringen i Ortviken är ett exempel på en kortsiktig åtgärd, mer långsiktigt arbetar man inom SCA R&D Centre med forskning inom nya områden där skogsråvara blir till nya produkter som exempelvis biobränslen, kompositer och kanske textiler.

Kapitaltung investering för framtiden
För att minska sin totala miljöpåverkan gör SCA Forest Products ett antal investeringar, bl.a. i en ny mesaugn vid Östrands massafabrik i Timrå. Här ersätts två oljeeldade mesaugnar med en biobränsleeldad ugn med högre kapacitet än de två föregående tillsammans, till en investeringskostnad som uppgår till en halv miljard kronor.
Trots den tunga investeringen ser SCA redan nu den långsiktiga förtjänsten. Mesaugnen är en del av fabrikens kemikalieåtervinningssystem och för Östrands massafabrik handlar det om en kraftig reducering av de fossila koldioxidutsläppen motsvarande ca 80 procent. Fabriken blir därmed en av världens mest miljövänliga pappersmassaanläggningar med ett av de lägsta kolspåren i världen.

Stabila marknader
Förutom mesaugnen på Östrand så har SCA Forest Products just tagit i drift en ny timmersortering på Tunadal som innebär att man kan öka produktionen av sågade trävaror från 350 000 m3 till 500 000 m3 årligen.
– Efterfrågan stiger framförallt i Asien, Mellanöstern och Nordafrika, här pågår mycket byggnation just nu och vi vänder oss samtidigt till renoveringsbranschen som är stark över hela Europa, berättar Björn Lyngfelt.
Det innebär att SCA har relativt stabila marknader att förlita sig på och därmed också ser långsiktig vinning med investeringen i Tunadal.