Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

SCA har uppfyllt dubbla mål i över 100 år

För styvt ett sekel sedan sågs den svenska skogen som en oändlig resurs som bara var att skörda. Därpå kom insikten att skogen behövde återplanteras och vårdas och nu är fokus på att bevara och utveckla skogens alla värden. Tillväxten är den högsta sedan man började mäta och det ger utrymme både för en konkurrenskraftig industri och för biologisk mångfald. Men likt femöringen i visan så räcker inte skogen till allt.

SCA är med två och en halv miljon hektar skog i norra Sverige Europas största privata skogsägare. De här skogarna är basen för en konkurrenskraftig skogsindustri och de sköts för att både långsiktigt ge en värdefull virkesråvara, men också för att skogarnas höga naturvärden ska bevaras.
– Sedan andra världskriget har vi med jämna mellanrum mätt upp hur våra skogar utvecklas, säger Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products. Vi har mätt upp hur skogen fördelar sig på olika trädslag, hur träden växer, men också var det finns naturvärden av olika slag.
Med de här uppgifterna som grund har SCA sedan gjort en långsiktig plan över hur skogen ska skötas, hur mycket skog som kan avverkas de närmaste åren, hur mycket skog som då behöver planteras och hur allt detta påverkar hur skogen utvecklas på lång sikt.
– Och med lång sikt menar vi då mer än hundra år. Ett träd som vi planterar idag ska växa i runt ett sekel innan det är dags för nästa avverkning och en ny planta.

Nya mätningar visar kraftig tillväxt
I Bogrundets plantskola i Indalsälvens delta producerar SCA runt 100 miljoner skogsplantor varje år. Ungefär 40 miljoner av dessa planteras på SCAs egna marker och 60 miljoner säljs till andra skogsägare.
Under åren 2013 och 2014 gjorde SCA en ny omfattande mätning och en uppdaterad plan över hur skogen ska skötas på kort och lång sikt.
– Sedan slutet av 1940-talet så har den stående volymen i SCAs skogar, det vill säga den sammanlagda volymen av levande, växande träd, ökat med femtio procent. Samtidigt har tillväxten mer än fördubblats, säger Björn Lyngfelt.
– Tillväxten är sedan många år högre än avverkningen. Samtidigt har vi i många år undantagit skog med höga naturvärden från avverkning. Vi har som mål att bevara skogens biologiska mångfald, det vill säga att alla de djur och växter som finns i våra skogar ska kunna leva kvar och trivas där även i framtiden.

Uppfyller kraven för ansvarsfullt skogsbruk
Faktum är att SCA lämnar kvar mer än vart tionde träd som man skulle kunna avverka för att få stå kvar tills det dör en naturlig död och blir mat för hackspettar, insekter och vedsvampar.
– I den uppföljning som vi nu har gjort och i den plan vi har för vårt skogsbruk för det kommande århundradet, så kan vi se att ungefär femton procent av skogen undantas från avverkning, de närmaste åren. Denna siffra kommer att växa till över tjugo procent i mitten av det här seklet.
Detta långsiktiga sätt att bruka skogen gör att SCA uppfyller den krävande skogsbruksstandarden FSC©, Forest Stewardship Council. Denna standard för ansvarsfullt skogsbruk har stöd av stora miljöorganisationer som WWF och efterfrågas av kunder över hela världen.
– Ett skogsbruk som både långsiktigt ger värdefull virkesråvara och som bevarar viktiga naturvärden är naturligtvis ett ansvar för ett företag som SCA. Men det är också en affärsmöjlighet eftersom fler och fler kunder ställer allt högre krav på sina leverantörer, avslutar Björn Lyngfelt.