Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

SCA Logistics får effektivare transporter

De infrastrukturella satsningar som görs i Umeåregionen innebär ökade affärsmöjligheter för SCA Logistics.
– Det är en viktig utveckling för SCA Logistics men även för övriga företag i regionen. Brohamnsprojektet med elektrifierade järnvägsspår i hamnen har en direkt positiv inverkan på våra egna flöden, likväl som andras. Vi ser nya affärsmöjligheter med de satsningar som nu görs i hamnen, säger Margaretha Gustafsson, terminalchef SCA Logistics, Umeå hamn.

SCA Logistics har driftsansvaret för gods-, bulk- och containerterminalen i Umeå hamn.
– Vi servar förutom de egna industrierna näringslivet i Norr- och Västerbotten. Volvo, Martinssons, LKAB, för att nämna några kunder som valt att skeppa sina produkter via vår terminal. Över 800 fartyg anlöper hamnen årligen och omsättningen i godsvolym överstiger två miljoner ton.
– Vårt uppdrag omfattar i första hand att erbjuda näringslivet effektiva logistiklösningar och se till så att både landsväg, järnväg och sjötransporter är fortsatt attraktiva för våra kunder. Vi har således en central roll i att stärka vår regionala industri, berättar Margaretha Gustafsson.

Beroende av pålitlig förbindelse
Precis som många andra aktörer som använder Umeå hamn är SCA Logistics beroende av en pålitlig färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa. Rutten trafikeras nu av Wasa Line, ett av Umeå och Vasa kommuner samägt bolag.
Sedan Wasa Line tog över ansvaret för förbindelsen över Kvarken har både gods- och passagerarvolymer ökat, främst det senare tack vare en mer passagerarvänlig färja.
– SCA Logistics har även en terminal i Vasa där vi garanterar en 24-timmars service till industrier i Finland och Baltikum. Förutsättningen för att ett sådant upplägg ska fungera och utvecklas är en välfungerande förbindelse över Kvarken.
– För SCA Logistics del medför investeringen i den nya spårdragningen i Umeå hamn stora besparingsmöjligheter tack vare kortare transportsträckor, effektivare hantering, och bättre resurshållning, fortsätter Margaretha.

Intermodalitet för framtiden
Margaretha Gustafsson påtalar också miljömässiga fördelar med Brohamnsprojektet.
– Elektrifieringen innebär att vi kör kortare sträckor med diesellok, vilket i sig är en stor miljövinst över tid med minskade koldioxidutsläpp. För att möta basindustrins framtida behov, ser jag positivt på den utveckling som pågår i hamnen. En fullt utbyggd intermodal knutpunkt i Umeå hamn skulle vara ett lyft för hela regionen. Här känner vi från SCA Logistics sida att de satsningar som nu görs är en mycket bra början för att stärka näringslivets konkurrenskraft.
– Intermodalitet är framtiden, men för att nå dit måste vi först lösa de flaskhalsar vi har i systemet i närtid, avslutar Margaretha Gustafsson med.