Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

SCA ser till hållbar tillväxt i norra Sverige

Den långt om länge planerade uppgraderingen av Östrands massafabrik i Timrå pågår nu för fullt. Genom att låta bygga ut fabriken för en fördubblad produktion ser SCA till att möta en ökad internationell efterfrågan på barrsulfatmassa. Samtidigt bidrar investeringen till en långsiktigt hållbar och stabil tillväxt i norra Sverige.

SCA investerar nära åtta miljarder kronor fram till 2018 för att skala upp kapaciteten i Östrands massafabrik. Projektet har fått namnet Helios efter solens gud i den grekiska mytologin, med tanken att det ska markera storskaligheten i investeringarna. Det är knappast en överdrift – projektet platsar nämligen bland Sveriges största industrisatsningar någonsin.

Fördubblad kapacitet
En fördubblad produktion i Östrands massafabrik uppgår till cirka 900.000 ton barrsulfatmassa årligen. Barrsulfatmassa har specifika egenskaper tack vare sina långa, tåliga och flexibla fibrer och är en produkt som efterfrågas i allt större omfattning både i SCA:s egen produktion samt globalt av andra papperstillverkare.
– Ungefär hälften av dagens produktion på cirka 430.000 ton per år används i SCA:s egna processer. En fördubblad produktion skulle därför innebära ett stort tillskott i Sveriges totala exportnetto, förklarar Ingela Ekebro, som leder utvecklingen av Helios och som arbetat på Östrands under många år. Hon har sett pappersindustrins upp- och nergångar och känner marknaden väl.
– Målet är att Östrand ska bli världens mest moderna fabrik för produktion av barrsulfatmassa, baserad på bästa tillgängliga teknik för låg miljöpåverkan, låga produktionskostnader och mycket hög massakvalitet, fortsätter Ingela, och poängterar att kvalitet och miljöprestanda i framkant är det SCA i första hand kan konkurrera med på världsmarknaden, tillsammans med ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
Genom att kritiska funktioner såsom sodapanna och mesaugn dimensionerades för en större fabrik från början så har Östrands sedan länge varit förberedd för sin hittills största uppgradering. Ett långsiktigt förvaltande av den norrländska skogen har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att ta ut mer råvara än vad som görs idag, fortfarande med stor hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen.

Fler arbetstillfällen
Hela Norrland präglas av en positiv tillväxt med fler arbetstillfällen tack vare Helios. Även om det inte blir fler jobb direkt i fabriken så kommer många nya arbetstillfällen att skapas inom det regionala skogsbruket inklusive virkestransporter. Cirka 120 jobb skapas dessutom i transportkedjan för färdiga produkter.
– Under byggtiden fram till 2018 handlar det om tusentals arbetstillfällen i en region som vanligtvis är blygsam när det gäller stora jobbsatsningar. Efter 2018 ska fabriken försörjas med dubbelt så mycket skogsråvara, vilket naturligtvis skapar hundratals nya arbetstillfällen i försörjningsledet och säkrar efterfrågan på virkesråvara från Norrlands skogsägare under decennier framåt, förklarar Ingela Ekebro.
– Tack vare de planerade investeringarna kan Sverige bibehålla sin status som en av världens viktigaste skogsindustrinationer. För att upprätthålla konkurrenskraften på en global marknad krävs det investeringar. Andra länder har högre skogstillväxt och lägre kostnader än Sverige och då är det med effektivitet och kvalitet som vi kan konkurrera, säger Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.