Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Scandbio spelar helst på hemmaplan – för miljön

Scandbio, tidigare Agroenergi Neova Pellets, fortsätter sin resa på väg mot en hållbar energiomställning. Enbart i Sverige överstiger den årliga produktionen 700.000 ton, fördelat på ett brett sortiment av värmepellets, stallpellets, briketter, loggs och träpulver. Samtliga är produkter som verkligen ligger i tiden när samhället befinner sig i en omställningsfas till förmån för förnybart.

Scandbio producerar fasta förädlade trädbränslen i sju högautomatiserade fabriker, varav sex ligger på strategiska logistikvänliga platser i Sverige. Den sjunde fabriken stöttar upp produktionen för marknader utanför Skandinavien och ligger i Lettland.
De sex svenska fabrikerna arbetar mycket samordnat för att ta vara på så mycket av råvaran som möjligt. Omhändertagandet av själva råvaran är också en miljövinst i sig eftersom den uteslutande består av biprodukter från den svenska sågverksindustrin. Det är alltså fråga om produkter som inte skulle kunna användas bättre på annat håll, men som får nytt liv i Scandbios produktion av fasta förädlade trädbränslen.
– Hela tillverkningskedjan är optimerad för att vara så miljövänlig som möjligt, bekräftar Scandbios vd Peter Granborn. Råvaran består enbart av återvinningsbart material och vår tillverkning är så energineutral som det bara är möjligt med dagens teknik. Slutprodukten är ett miljövänligt, förnybart bränsle.

Spelar helst på hemmaplan
I Scandbios fabrik i Gävle produceras ungefär 60.000 ton villapellets per år, av råvara som näst intill enbart kommer från den egna regionen. Nästan all produktion går åt för att försörja kunder på hemmaplan, därmed är transporterna korta även för att distribuera bränslet. Bland de största kunderna finns det kommunalägda Bionär Närvärme, som liksom Scandbio strävar efter att underlätta i regionens övergång till mer förnybart.
En produktion på 60.000 ton gör Scandbio till en medelstor produktionsanläggning för just villapellets, och marknaden blir enligt fabrikschefen Andreas Björkman mer konkurrensutsatt i regionen kring gamla Gävleborg. Samtidigt ökar intresset för trädbaserade bränslen som alternativ till fossila energikällor.
– Det finns andra aktörer som öppnat egna produktionsanläggningar i närheten, men vi ser positivt på utvecklingen eftersom marknaden växer. För oss är det viktigt att vi kan hålla korta transporter både av råvara och färdig produkt, säger Andreas Björkman, och förklarar vidare att Scandbio tar råvaran från närliggande sågverk inom en radie på ungefär 15 mil.
– Våra kunder finns nästan enbart i närområdet och det ger oss en extra fjäder i hatten både vad gäller ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är förnybara naturprodukter vi framställer – att frakta dem några längre sträckor skulle strida mot hela konceptet som Scandbio står för.

Expansiv marknad
Scandbio har både ambition och drivkraft att vara en ledande aktör inom bioenergi i Skandinavien, och tar också sin vägledande roll i Sveriges omställning till en hållbar energimix på största allvar. Det bådar gott för framtiden och främjar svenska klimatmål.
– Som jag tidigare nämnt så finns det indikationer som visar att marknaden växer för trädbaserade bränslen. Vi kommer att agera baserat på det, men mer kan jag inte avslöja i dagsläget. Att framtidsutsikterna ser goda ut kan jag dock påtala, säger en hemlighetsfull Andreas Björkman.
En allt mer miljömedveten omvärld skapar goda förutsättningar för expansion och Scandbio spelar onekligen en nyckelroll i Sveriges fortsatta klimatarbete genom att utveckla marknaden för biobränslen.