Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

SCAs vindkraftsinvesteringar bidrar till hela Sveriges energiomställning

SCA har en viktig roll i den svenska energiomställningen där fossilt fasas ut till förmån för förnybart. Före 2020 kan förhoppningsvis drygt fem TWh vindkraft produceras på SCAs marker. Det handlar om ren förnybar energi som dessutom skulle utgöra en betydande del av kvoten för hela Sveriges förnybara energiproduktion.

De stora svenska industriföretagen som en gång var med och grundade välfärdssamhället är i allra högsta grad involverade i den fortsatta utvecklingen mot ett mer hållbart Sverige.
För den här typen av företag är energifrågan central, och det är föga förvånande med tanke på att energikonsumtionen utgör en av de största kostnaderna. Även om energipriserna har varit förhållandevis låga så finns det inget som tyder på att de kommer att minska, snarare tvärtom.
– För att trygga framtida energibehov och få en större kontroll över framtida energikostnader och samtidigt aktivt främja hållbar utveckling med större andel förnybar energi i vårt land har vi valt att satsa på att utveckla den vindkraftspotential som finns på, eller snarare över, våra skogsmarker i norra Sverige, informerar Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.

Höjer andelen förnybart avsevärt
I det vida uppmärksammade samarbetet med Statkraft, som resulterat i det samägda bolaget Statkraft SCA Vind AB (SSVAB), genomför SCA nu en av Sveriges största vindkraftsinvesteringar. Det är samtidigt en av de största industrisatsningarna i Västernorrland och Jämtland genom tiderna.
I dagsläget handlar det om 186 vindkraftverk som är under byggnation eller redan i drift, motsvarande en produktion på ungefär 1,6 TWh per år. Uppskattningsvis en procent av hela Sveriges energibehov. Nuvarande tillstånd omfattar drygt ytterligare 100 vindkraftverk, men beslut är ännu inte taget om när och hur de ska uppföras.
– Sverige har redan idag en mycket nära fossilfri energiproduktion. Våra investeringar utgör ett välkommet tillskott som höjer andelen förnybart avsevärt i vårt land och som är i linje med regeringens energimål, påpekar Björn Lyngfelt.
Enligt EU:s energimål ska 20 procent av all energi som konsumeras av medlemsstaterna år 2020 vara förnybar. För att höja andelen förnybar energi har den svenska regeringen fastställt att den nationella planeringsramen för vindkraft ska motsvara en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020.

Stärker Sverige som exportör av förnybar energi
Energimålen borde resultera i en kraftig utbyggnad av vindkraften, som idag står för en produktion på knappt 10 TWh totalt. Det saknas fortfarande drygt 20 TWh, och många ställer nog frågan om huruvida det är rimligt att vi kan uppfylla målen innan 2020?
Trots utgångsläget är Björn Lyngfelt entusiastisk när han understryker att SCA hoppas på en kraftig utbyggnad av vindkraft på egna marker.
Målet är att kunna producera över fem TWh på egen mark – företrädelsevis i glesbygden i norra Sverige. Efter invigningen av vindparken Stamåsen är intresset större än någonsin gällande kommande projekt i Västernorrland och Jämtland, som sammantaget omfattar sju vindparker i SCAs regi.
– När allt väl är utbyggt har vi ett mycket fördelaktigt utgångsläge som producenter av stora mängder förnybar energi, kommenterar Björn Lyngfelt.
Han poängterar även att vindkraften inte bara är bra för Sverige, utan för hela norra Europa då den även kan bidra till att minska grannländernas beroende av fossila energikällor. SCA bidrar således även till att stärka Sverige som exportör av förnybar energi, en roll som intensifierats på senare år.