Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Siemens teknik möjliggör effektiva vindkraftsprojekt

På många sätt kan man säga att vindkraften föddes i Danmark. Den ursprungliga tekniken för att fånga den energi som vinden genererar utvecklades av danska ingenjörer och idag finns flera av världens främsta tillverkare av vindkraftsverk etablerade med fabriker i Danmark. En av dem är Siemens.

Eftersom Siemens tillverkning huvudsakligen sker i grannlandet är avstånden så pass små att Sverige, liksom hela norra Europa, utgör en naturlig hemmamarknad. Siemens etablerar däremot ny tillverkning på marknader där man ser mycket stor tillväxtpotential och där avståndet till Danmark anses för stort för att skapa lönsamhet i projekten.

Siemens teknik
Siemens är ett av världens ledande teknikbolag, vida känt både för sin stabilitet och skarpa utvecklingsförmåga. Typiska kännetecken för Siemens teknik är enkelhet, robusthet och långsiktig hållbarhet. Dessa egenskaper blir specifikt tydliga inom vindkraft, där Siemens teknik bygger på färre rörliga delar utan växellåda.
– Vindkraftverk utan växellåda är generellt mer driftsäkra. Det logiska i det är att färre rörliga delar innebär en minskad risk för haveri, förklarar Hans Carlsson, divisionschef Siemens Wind Power & Renewables.
Med tiden har Siemens även blivit en av världens ledande tillverkare av vindkraftverk för tillämpning i kallt klimat, där man bland annat utvecklat avisningsutrustning på rotorbladen. Den här typen av teknik är nödvändig i norra Sverige där det också byggs flest projekt just nu.
– Vi har lång erfarenhet av att utveckla teknik anpassad för kallt klimat. Det teknikmässiga försprånget ger oss en bra grund att stå på, speciellt nu när konkurrensen om projekten är betydligt högre än tidigare.

Den största potentialen för vindkraft
De låga elpriserna har förändrat marknadsbilden avsevärt, men Hans Carlsson är övertygad om att det ur ett långsiktigt perspektiv ändå kommer att vara lönsamt att investera i vindkraft. Dessutom är det något som ligger i linje med Sveriges och EU:s mål om att bygga ut mer förnybar kraftproduktion.
– Den största potentialen ligger i att stora mängder el från källor som inte är förnybara måste ersättas över hela Europa. Dessutom talas det om att avveckla kärnkraften i Sverige och då måste även bortfallet från det vägas upp med andra kraftkällor. Här kommer vindkraften att spela en nyckelroll. Vi från Siemens ser på sikt även en möjlighet för Sverige att exportera förnybar energi.
Hans Carlsson poängterar att vindkraft är den mest kostnadseffektiva nya elproduktionen man i norra Europa kan investera i. Eftersom Sverige har bra vindresurser är det ofta mer kostnadseffektivt att producera elen här och därefter exportera den, än att bygga vindkraft i de länder som behöver importera förnybar energi. Det är en möjlighet som investerare borde beakta, men samtidigt krävs en utbyggd nätinfrastruktur som stödjer en sådan utveckling.

Möjligheter med havsbaserat?
Siemens ser även en stor potential i havsbaserad vindkraft, även om det för Sveriges del handlar om ett längre tidsperspektiv. Faktum kvarstår dock att teknikutvecklingen just nu sker snabbare inom havsbaserat än inom landbaserat.
– Havsbaserad vindkraft kan producera väldigt stora volymer. De allra största landbaserade vindkraftverken som finns idag har en effekt på drygt tre MW. De största till havs är ungefär dubbelt så stora. Man räknar med att den relationen kommer att vara bestående även i framtiden, berättar Hans Carlsson.
Större effekt betyder större produktion och ökad lönsamhet i projekten, så på längre sikt kommer havsbaserad vindkraft troligtvis att stå för en signifikant del av Europas elkonsumtion.