Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skangass lägger grunden för en ny infrastruktur för LNG

Skangass levererar LNG, flytande naturgas, till industrikunder över hela Skandinavien. Intresset för produkten fortsätter att öka då allt fler upptäcker besparingsmöjligheterna med detta effektiva bränsle. Inte minst så medför en övergång till naturgas stora vinster för miljön. Stora energiförbrukare inom framförallt tillverkningsindustrin, transportindustrin och den marina sektorn måste se över sin förbrukning och skapa bättre lönsamhet. Då är LNG ett av de bästa alternativen som kombinerar hög effektivitet med en i jämförelse med alla andra fossila bränslen lägre miljöpåverkan.

I takt med att infrastrukturen för LNG byggs ut kommer fler industrier att kunna göra en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig övergång från de mer miljöskadliga fossila bränsleslagen. Skangass har etablerat terminaler i Stavanger och Fredrikstad och om drygt ett år kommer ytterligare en terminal att stå driftklar i Lysekil.
– Vi fortsätter naturligtvis att undersöka potentiella etableringsområden i både Sverige och Norge, kommenterar Peter Blomberg, som bl.a. ansvarar för projektet i Lysekil. Vi ser goda möjligheter för en strategisk etablering i Gävle, men vi befinner oss fortfarande i ett mycket tidigt skede. Regionen är intressant då det finns ett stort antal stora energiförbrukare, framförallt inom den tillverkande industrin, som med fördel skulle kunna göra en övergång till LNG.

Den moderna industrin bör satsa på LNG
Många svenska industrier har under de senaste åren ersatt sin användning av kol och olja med naturgas. Det är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas ger upphov till mellan 20 – 30 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.
LNG (Liquefied Natural Gas) är naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring. Genom att man kyler ner gasen till -160°C och övergår den till vätskefas. Finnessen med detta är att den krymper volymmässigt till en 600-del av vad den var i gasform och därmed kan den transporteras som vätska i fartyg eller tankbil. Man kan alltså flytta på gasen utan att använda pipeline, tillgängligheten ökar då markant.
– Det råder ingen tvekan om att vår produkt ligger i tiden, konstaterar Peter Blomberg. Oljereserverna är snart uttömda, det handlar om några decennier. Naturgastillgången som finns i världen är enormt mycket större och kommer att räcka i minst 150 år om man jämför med råoljan.
En annan fördel med naturgas är att den är blandbar med biogas. Bygger man upp en infrastruktur för naturgas så bygger man samtidigt upp en infrastruktur för biogas. Därför är naturgas en mycket viktig produkt för framtiden miljömässigt sett, samtidigt som den har uppenbarliga ekonomiska fördelar tack vare sin höga effektivitet.

LNG som framtida drivmedel i fartyg
Ett växande marknadssegment för naturgas är drivmedel i fartyg. Eftersom LNG varken innehåller svavel eller tungmetaller är det i dagsläget den bästa lösningen som tillmötesgår IMO:s (International Maritime Organization) direktiv som reglerrar svavelhalten i fartygsbränsle till max 0,1 procent från och med 2015. Dessutom uppfylls kommande krav på minskade kväveoxidutsläpp som träder i kraft året därpå.
– Vi tror på produkten och ser redan nu att det finns många potentiella utvecklingsområden i anslutning till de marknadssegment vi redan har, bekräftar Peter Blomberg.
Viking Line var först ut med att testa LNG som drivmedel i det nylevererade fartyget Viking Grace. Nu har norska Fjord Line tecknat avtal med Skangass för leverans av LNG till två färjor omfattande volymer om totalt ca 30 000 ton LNG per år. Avtalet gör Risavika hamn, som ligger utanför Stavanger där Skangass har sin anläggning, till Europas första hamn där fartyg kan bunkra LNG samtidigt som man sköter lastning och lossning.