Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skanska bygger ut E6 i anslutning till Världsarvet i Tanum

Skanska bygger den sista motorvägsetappen på E6 mellan Oslo och Köpenhamn. Genom Bohuslän vid Världsarvet i Tanum, en sju kilometer lång sträcka mellan Pålen och Tanumshede, får E6 en ny sträckning som skonar världsarvet, förbättrar framkomligheten och höjer trafiksäkerheten.

När den sista etappen färdigställts, och det blir enligt planerna under 2016, så har hela E6 genom Bohuslän blivit motorväg. Den 18,5 meter breda vägen förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten, och tack vare omläggning av sträckan förbättras också boendemiljön på slätten med minskade bullernivåer. Upprustningen kommer också att gynna upplevelsen för tusentals besökare till Världsarv Tanum och Vitlycke Hällristningsmuseum.

Höjd säkerhet och bättre miljö
Bristerna med nuvarande väg är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Vägen är smal, ett parallellt vägnät saknas, profilstandarden är låg. Detta utgör tillsammans med plankorsningar och ett stort antal fastighetsanslutningar höga trafiksäkerhetsrisker som måste åtgärdas.
För att kunna arbeta i befintlig trafik på ett säkert sätt arbetar Skanska med såväl riskanalyser som beredning av arbetsmoment och trafikanordningsplaner. Skanska skall vara ledande inom arbetsmiljö och garantera säkerhet på och runt om byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten.
Eftersom vägbygget sker i anslutning till ett världsarv är kraven samtidigt höga gällande bevarande av den naturliga miljön. Etappen omfattar bland annat sex broar och en cirka 250 meter lång bergtunnel som dras genom Gerumsberget. Broarna byggs så att hjortar och andra vilda djur kan passera utan ökad risk.
Vägen korsar även ett antal vattendrag, bland annat Gerumsälven. Skanska eftersträvar att utföra projekten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan vilket bland annat innebär att personal med inriktning mot miljö finns på arbetsplatsen för att arbeta med dessa frågor.

Ytterligare en grön arbetsplats
Skanska påbörjade kontraktsarbetena våren 2013, trafikpåsläpp sker i juni 2015 och projektets färdigställande tid är beräknat till juni 2016. Byggkostnaden för projektet är beräknad till ca 453 miljoner kronor.
– I dagsläget har vi ett hundratal personer sysselsatta och vi har flyttat det mesta av schaktmassorna och tunnelarbetena har kommit drygt hundra meter in i berget med bägge tunnlarna. Vi har även färdigställt tre broar, berättar Skanskas projektchef Henrik Nilsson.
Projektet omfattas av Skanskas egen miljömärkning ”Grön arbetsplats”, som reglerar allt ifrån materialval, transport och återvinning till arbetsprocesser och arbetsmiljö. Grön arbetsplats är ett av flera initiativ inom det som Skanska kallar för Grönt byggande.
– Vi har även upprättat en klimatkalkyl för att se vilken klimatpåverkan projektet som helhet har. Vi använder klimatkalkyler för att ta fram och verifiera alternativa lösningar samt för att jämföra med beställarens förfrågningsunderlag, förklarar Henrik Nilsson.
Klimatkalkylen är således ett användbart verktyg för att beräkna mängden koldioxidutsläpp som vägbygget ger upphov till. Med hjälp av informationen kan Skanska vidta rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i framtida produktionsmetoder, konstruktioner och beläggningar.