Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Skellefteå Taxi växer med goda relationer

Skellefteå är geografiskt en stor kommun och för att kommunikationerna ska fungera optimalt även utanför tätorten upphandlas färdtjänst, skoltransporter och sjukresor av lokala/regionala taxibolag. Personalägda Skellefteå Taxi har avtal som löper över flera år framöver och är således en viktig del av den samlade kollektivtrafiken i Skellefteå kommun.

Ungefär 16 000 beställningar per månad. Så pass omfattande är färdtjänsten för Skellefteå Taxi, som även dagligen kör närmare 200 sjukresenärer samtidigt som man utför skoltransporter för cirka 200 elever till och från olika skolor. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av alla transporter som görs, och på ett år blir det sammantaget ungefär 400 000 resor per år för Skellefteå Taxi.
– Vi är en viktig länk för att kommunikationerna ska fungera i regionen. Upptagningsområdet är framförallt Skellefteå och Norsjö kommuner, och omfattar även glesbygden där vi tar samma framkörningsavgift som i tätorten. Det är mig veterligen tämligen ovanligt, men vi har valt att arbeta så eftersom vi vet att det inger förtroende och det är det allra viktigaste för oss, säger Skellefteå Taxis vd Lars Åberg.

Gott rykte i branschen
Skellefteå Taxi bygger sin verksamhet på goda relationer och ett gott rykte i branschen. Dessutom har företaget en lite annorlunda ägarkonstellation, i alla fall om man ser till normen inom den moderna taxiverksamheten i Sverige. Skellefteå Taxi är personalägt, vilket betyder att alla fordon (idag närmare 90 bilar i olika storlekar) hyrs av moderbolaget från ett antal anställda.
– Vi ser vår ägarkonstellation som ett starkt bidrag till en hållbar utveckling regionalt, kommenterar Lars Åberg.
Skellefteå Taxi är ett företag som ständigt utvecklas tillsammans med sina anställda, ett exempel är de senaste årens investeringar i utbildning. Samtliga chaufförer har exempelvis genomgått en trafiksäkerhetsutbildning. De har även fått träna på bemötande av färdtjänstresenärer, eftersom dagens behov ofta är mer komplexa än tidigare.
– När det gäller samhällsbetalda resor söker vi optimera flödet och hålla kostnaderna nere så långt det går. Vi försöker samordna resor så ofta det är möjligt, på så vis ökar vi även varje bils nyttjandegrad, vilket är bra både ur miljömässig samt ekonomisk synpunkt.

Ser goda tillväxtmöjligheter
Skellefteå Taxi spelar en viktig roll för Skellefteås utveckling som attraktiv etablerings- och boendeort eftersom goda kommunikationer är en avgörande konkurrensfaktor idag. Det finns goda tillväxtmöjligheter regionalt, resandet ökar och Skellefteå Taxi har lyckats anpassa sig väldigt bra efter marknadens skiftande krav.
Att vara innovativa är en ren överlevnadsstrategi. Företaget säljer även boknings- och administrativa tjänster till andra taxibolag där man i dagsläget sköter order, trafikstyrning, fakturering och ekonomiska transaktioner. Enligt Lars Åberg finns det kapacitet för att även utöka den typer av tjänster framöver.
Skellefteå Taxi omsätter cirka 100 miljoner kronor varav samhällsbetalda resor står för drygt hälften. Företaget har omkring 200 anställda fördelade på 145 heltidstjänster, samt förfogar över 90 bilar med ett 30-tal delägare via den personalägda konstellationen.