Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Skogsindustrin får effektivare transporter tack vare Sundsvalls nya logistikpark

Den svenska skogsindustrin är beroende av effektiva transporter. Magnus Svensson, VD för SCA Transforest, berättar att den största enskilda kostnaden inom skogsnäringen är just transporter. Beslutet om att bygga upp en logistikpark i Sundsvall, där tre transportslag vävs ihop till en helhet, innebär ett rejält lyft för industrin i regionen som får tillgång till betydligt effektivare transportmöjligheter.

Sundsvall Logistikpark AB samordnar utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i området Tunadal – Korsta – Ortviken. Kommunen samverkar med SCA och Trafikverket för att realisera investeringen, som kopplar ihop landsväg, järnväg och sjöfart för att möjliggöra effektiva och mer klimatanpassade logistiklösningar i en mycket expansiv region.

Varför byggs logistikparken?
Sundsvalls kommun driver projektet kring logistikparken av två huvudsakliga skäl. För det första vill man skapa bättre logistiklösningar ur miljösynpunkt där en större andel gods flyttas från landsväg till sjöfart och järnväg. Förutom den påtagliga miljövinsten så får man andra gynnsamma synergieffekter med en minskad belastning på vägnätet vilket i sin tur innebär lägre kostnader för underhåll och reparationer samt en betydligt bättre framkomlighet.
För det andra har kommunen en ambition om att på sikt bidra till att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft med fler arbetstillfällen och en starkare tillväxt i hela regionen. Skapandet av ett strategiskt logistiknav är en del av den ambitionen.

Halverade transportsträckor för SCA
I den första etappen byggs en ny containerhamn på nio hektar och en kombiterminal för fullängdståg (750 m). Dessutom avsätts en yta på ytterligare nio hektar för service- och logistikverksamhet i direkt anslutning till den befintliga Tunadalshamnen. En väg kommer också att byggas mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen, en oerhört viktig satsning som innebär att industrierna i området inte behöver belasta det allmänna vägnätet för att transportera sina produkter till hamnen.
– Idag måste våra lastbilar köra en lång omväg in till hamnområdet, men med den nya vägen så halveras sträckan. Då vi också har för avsikt att sätta in större lastbilar med högre kapacitet kommer vi att kunna spara tusentals lastbilstransporter per år, berättar Magnus Svensson.
För SCA:s del medför investeringen stora besparingsmöjligheter tack vare kortare transportsträckor, effektivare hantering och bättre resurshållning. Dessutom kommer satsningen att medföra kraftigt reducerade koldioxidutsläpp och bättre trafiksäkerhet med färre lastbilar på vägarna.
Parallellt med den nya vägen ska det också byggas järnvägsspår. På sikt innebär det att stora mängder av det virke som går till pappersbruket kan transporteras mer miljömedvetet via järnvägen istället.

Viktig satsning för regionens företag
Det är inte enbart SCA och andra aktörer inom skogsindustrin som är intresserade av logistikparkens utveckling. Ett stenkast från Tunadalshamnen ligger ett av Sveriges mest snabbväxande handelsområden, Birsta City, som har ett imponerande upptagningsområde från Umeå vidare ner till Gävle och västerut ända till Trondheim. Idag transporteras allt gods till handelsområdet med lastbil och behovet av att effektivisera logistiken är stort.
Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark AB, kommenterar satsningens betydelse för regionens näringsliv:
– Logistikparken är en viktig satsning för regionens företag, inte minst för skogsindustrin som är Sveriges största köpare av transporter. Infrastrukturen i Sundsvall måste utvecklas i takt med näringslivet för att företagen ska kunna bedriva sin verksamhet långsiktigt och hållbart för att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.