Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Skonsam muddringsteknik testas i Kalmar

Kalmar kommun bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete som täcker in alla perspektiv av hållbarhet: ekonomiskt, klimatmässigt och socialt. Muddringsprojektet som pågår i Malmfjärden, där projektledare från kommunen tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet driver det teknikinriktade projektet Life Sure, är ett mycket bra exempel.

Life Sure är ett världsunikt projekt där en skonsam muddringsteknik testas i Kalmar, för att därefter förhoppningsvis kommersialiseras och spridas till fler ställen. Projektets syfte är att påvisa ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden som är drabbade av övergödning.

Målet med Life Sure
Målet med Life Sure är att återvinna så mycket av massorna som möjligt till en betydligt lägre kostnad än för traditionell muddring.
– Det som driver vår forskning inom Life Sure är fokus på avfall som nya resurser. Nästan allt avfall kan återvinnas på något sätt och bli en ny, värdefull resurs inom något annat område. Det gäller bara att utveckla rätt teknik som gör det möjligt, förklarar Yahya Jani, som leder den miljöteknikrelaterade forskningen vid Linnéuniversitetet kopplat till Life Sure.
Övergödning och föroreningar har blivit ett allt större problem i våra vatten. Sedimentet i Malmfjärden innehåller väldigt många olika ämnen som kan bli nya resurser. Bottenslammet som ska bärgas innehåller exempelvis bly, koppar, krom, nickel, zink och fosfor. Samtliga är värdefulla material som dessutom är ändliga och därför måste återvinnas.

Skonsamt och kostnadseffektivt
Industrin är mycket intresserad av att få köpa råvarorna som återvinns ur bottenslammet. Men att bara fokusera på ekonomisk vinning är inte syftet med Life Sure. Det handlar om att muddra både skonsamt och kostnadseffektivt.
– Med hjälp av tekniken som vi från konsultsidan har varit med och utvecklat kan muddringen utföras utan att skada vattenmiljön långsiktigt. Genom att muddringsroboten, som heter Svanen, är obemannad kan den tillåtas att gå långsamt. Eftersom den är långsam så rör den inte heller upp miljön lika mycket som andra konventionella metoder, det är hemligheten bakom Life Sure, säger Ulf Rickardsson, ingenjör och ansvarig från konsultbyrån Kalmar produktutvecklings sida.

Ur kommunens perspektiv
Från Kalmar kommuns sida är Life Sure ett viktigt projekt som visar att Kalmar kan och vågar satsa på ny teknik för att bidra till den hållbara utvecklingen.
– Kalmar ska vara en kommun i framkant när det gäller hållbara lösningar. Forskning på området finns lokalt, här på Linnéuniversitetet i Kalmar, och vi från kommunens sida såg en stor möjlighet i att utveckla samarbetet baserat på det. Närheten är helt klart en fördel här, säger Tomas Lexinger, som är kommunens projektchef för Life Sure.
Life Sure finansieras av EU:s klimat- och miljöprogram, Life, samt Havs- och vattenmyndigheten. Namnet Life Sure kommer av huvudfinansiären samt projektets inriktning på engelska: Sediment Uptake and Remediation on Ecological basis.