Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi är ett produktionsbolag för el och fjärrvärme och bildades 1990 av kommunerna Södertälje, Huddinge och Botkyrka.
– Vi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent och vi har mer än 90 procent förnybara bränslen, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Söderenergi har även ett produktionssamarbete med Fortum och försörjer periodvis delar av södra och centrala Stockholm med fjärrvärme.
– En av våra kunder är distributionsbolaget Telge Nät som säljer fjärrvärme i Södertälje och Nykvarn. Den andra kunden är Södertörns Fjärrvärme som är ett gemensamt distributions- och försäljningsbolag ägt av Huddinges och Botkyrkas kommuner, berättar Karin Medin.
Söderenergi producerar värme för mer än 120.000 hushåll, kontor, lokaler och industrier i södra Stockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100.000 hushåll.
De större anläggningarna inom Söderenergi är Igelstaverket, som innefattar Igelsta värmeverk och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje samt Fittjaverket i Botkyrka. Dessutom har företaget två reservanläggningar, Geneta panncentral och Huddinge maskincentral.
Söderenergi eldar främst med bio- och returbränslen och samtliga anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

En revolution för luften
När Igelstaverket invigdes 1982 innebar det en revolution för luften i Södertälje. För att förbättra luften i regionen och minska antalet oljepannor anslöts även fjärrvärmenätet i Huddinge och Botkyrka till det nya värmeverket i Igelsta.
– Vi eldar främst med returbränslen som består av utsorterat papper, plast och trä från industrier, kontor och affärer. Söderenergi ligger i framkant när det gäller att utveckla denna typ av bränslen och har jobbat med detta sedan 90-talet. Användning av returbränslen är väldigt bra ur hållbarhets- och resurssynpunkt. Vårt andra stora bränsle är skogsflis som består av sådant som inte tas tillvara vid skogsavverkning nämligen toppar och grenar. Vi har varit med och utvecklat nya bränsleflöden och bränslekvaliteter i många år, säger Karin Medin och fortsätter:
– Det är viktigt att vi får rätt kvalitet på de bränslen som vi tar in. Våra leverantörer får noggranna specifikationer av oss vad vi vill ha. Vi tar prover från varenda last och gör själva nedslag hos våra leverantörer för att kontrollera att våra krav efterlevs.
Bränslena levereras i huvudsak via båt till Igelstaverkets hamn, men också med tåg från hela Sverige till Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn som har haft stor betydelse för utvecklingen av möjligheten att ta ut skogsflis ur skogen, samt med lastbil.
Värmeproduktionen uppgår till cirka 2.900 GWh.

Lång vinter
Trots en lång och kall vinter och stora påfrestningar på bränslelogistiken lyckades Söderenergi hålla en hög leveranssäkerhet.
– Den här vintern har varit lång och kall, men temperaturen har varit jämn och det är bra. När det också blev kallt i hela mars fick vi göra extrainköp av bränsle, men det är ändå inom normala variationer så det är hanterbart, säger Karin Medin.
Affärsidén hos Söderenergi är att producera värme och el på ett sådant sätt att det gör det möjligt för kunderna att sälja värme med god konkurrenskraft, hög leveranssäkerhet och en stark miljöprofil.

Resurseffektivitet och bra planering
– Fjärrvärme har ju tuffa konkurrenter så vi försöker rätta kostymen efter de framtidsscenarion som nu arbetas fram. Vi behöver bra planer från distributionsbolagen och även från Fortum så att vi kan planera för framtiden, säger Karin Medin.
Boverkets nya byggregler har satt en käpp i hjulet för fjärrvärmeförsörjning av nya byggnader då man endast behöver räkna på köpt/slutanvänd energi för värmeförsörjningen av nya hus. Reglerna tar inte hänsyn till livscykelperspektivet, d.v.s. hur mycket resurser som gått åt för att producera energi, allt från utvinning/transport/förädling till slutanvändning av energin.
Söderenergis primärenergifaktor är 0,14 jämfört med om huset värms med värmepump som använder nordisk marginalel där primärenergifaktorn är 1,9. Är det europeisk el så är primärenergifaktorn 2,50.
– Vår branschförening Svensk Fjärrvärme arbetar för att få en ändring av reglerna till stånd. Vi behöver också lokalt upplysa om detta så att val av uppvärmningssystem sker med ett hållbarhetsperspektiv i fokus, säger Karin Medin.

Lean-filosofin
Söderenergi arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar i sin verksamhet.
– Vi har ju vårt säte i Södertälje som är känt för att jobba med Lean-filosofin, d.v.s. med ständiga förbättringar. Vi har gjort Lean-filosofin till vår och jobbar med förbättringar och effektiviseringar. Just nu arbetar vi också med ett projekt för att effektivisera transporter, lager och bränsleytor, säger Karin Medin.
Karin Medin har jobbat inom energibranschen i 20 år sedan hon slutade på KTH. Sedan 2011 är hon vd på Söderenergi.