Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Södertälje Hamn – knutpunkten för Mälardalen och Stockholmsregionen

Inriktningen hos Södertälje Hamn är främst lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från lastbil och järnväg samt magasinering och terminalhantering.
– Vi har ett oslagbart geografiskt läge, som många hamnchefer är avundsjuka på, säger Erik Froste, vd på Södertälje Hamn.

Affärsidén hos hamnen är att för rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier vara en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Detta genom att erbjuda en marknadsanpassad hantering och utnyttja sitt unika geografiska läge.
– Vi hanterar containrar både till sjöfarten och till järnvägen. Hälften av containrarna kommer med fartyg från hamnar på kontinenten som till exempel Hamburg och Bremerhaven och den andra halvan kommer på järnväg huvudsakligen från Göteborg, berättar Erik Froste.

80.000 bilar
Ett stort affärsområde för Södertälje hamn är hantering av bilar och då främst Volkswagen, Audi och Skoda, men även Mercedes.
– Vi är en av Sveriges största importhamnar för bilar och den största på ostkusten. Vi hanterar runt 80.000 nya bilar varje år, berättar Erik Froste.
Hamnens geografiska läge är mycket bra. Det är mindre än en kilometer från E4:an och E20 och mindre än en kilometer från de tre stambanorna i Södertälje.
– Ska man till eller från Stockholmsregionen är det ett oslagbart läge. På fem minuter är man uppe på motorvägen, säger Erik Froste.

Ökad volym av bränsle
I Stockholms län finns det idag tre bränslehamnar, en i Stockholm, en i Nacka och en i Södertälje. Hamnarna i Stockholm och Nacka kommer att stängas 2019 och alla prognoser pekar på att Södertälje hamn kommer att få en stor andel av det bränslet.
– Det kommer att dubbla volymen av bränsle tre till fem gånger i vår oljehamn, säger Erik Froste.
En av anledningarna till att Södertälje Hamn får ta över volymen av bränslet är att hamnen är det bästa alternativet miljömässigt.
– Vi har ett extremt fokus på miljö och säkerhet. Vi ska bygga en ny terminal för de 1,5 miljoner ton bränsle vi ska hantera och vi kommer att ställa högre krav på nybyggnationen än vad den svenska lagstiftningen kräver, säger Erik Froste.

Lågkonjunktur
Hamnen i Södertälje har, liksom många andra svenska hamnar, haft lågkonjunktur sedan 2009. 2013 minskade alla svenska hamnar i genomsnitt sju procent när det gäller gods.
– Lönsamheten är inte särskilt stor för hamnar, det brukar ligga på +- 0. Däremot är varje hamn en motor när det gäller att skapa arbetstillfällen för kommunerna. Varje hamn genererar arbete med kringservice som till exempel att reparera containrar, köra lastbilar etc., säger Erik Froste.
Trots lågkonjunkturen ser Erik Froste ljust på framtiden för hamnen.
– Vi är lyckligt lottade eftersom vi lever i Stockholmsregionen. Stockholm växer och det kommer att tas in mycket byggmaterial från Baltikum och Polen.
Södertälje Hamn sysselsätter 60-65 anställda och är helägt av Södertälje kommun med Telge AB som moderbolag.