Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Spännande utveckling i nya stadsdelen Väsby Entré

Fler bostäder, fler arbetsplatser och ännu bättre kollektivtrafik är det som planeras i Upplands Väsby. Ansvariga bakom projektet Väsby Entré slår huvudet på spiken både när det gäller den glödheta bostadsfrågan och visionen om en grönare framtid.

Det blir både tryggare boendemiljöer och en grönare framtid för Upplands Väsby framöver. Genom att knyta ihop stationsområdet med en ny stadsdel skapas inte bara möjligheter för fler att bo i direkt anslutning till en välutbyggd kollektivtrafik – det ger ett tillskott av tusentals nya bostäder i en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Den nya stadsdelen, Väsby Entré, utvecklas som blandstad med levande, trygga miljöer för alla, och ska vara ett komplement till befintliga värden i Upplands Väsby kommun. Väsby Entré är redan idag ett viktigt transport- och pendelstråk – och dess betydelse kommer att bli ännu mer omfattande framöver.

Viktigt projekt för Väsby 2040
Väsby Entré är ett av kommunens största utvecklingsprojekt genom tiderna, och den tioåriga planen har precis börjat verkställas. I korthet omfattar hela projektet utveckling av en ny station för att klara en större mängd pendlare, minst tusentalet nya bostäder samt inte mindre än 30 000 kvadratmeter nya verksamhetslokaler. I grunden handlar det om ett stort infrastrukturprojekt som för med sig utveckling av en hel stadsdel.

Upplands Väsby kommun står bakom satsningen för att möjliggöra befolkningstillväxten, men samtidigt är samverkan avgörande för att projektet ska bli verklighet. Landstinget behöver som huvudman för kollektivtrafiken i länet bidra med resurser till en ny väderanpassad bussterminal, bland annat. Upplands Väsby kommun behöver Länsstyrelsens uppbackning med att lyfta upp Väsby Entré som ett så kallat namngivet objekt i den kommande länsplanen för regional transportinfrastruktur för 2018–2025.

Eftersom stadsutveckling egentligen är projekt som aldrig riktigt avslutas öppnas härmed dörrarna för en långsiktig utveckling av hela Upplands Väsby som attraktiv kommun att bo och verka i. Ambitionen är att projektet ska bidra till att uppfylla kommunens vision för 2040 – då man satsar på att vara minst 63 000 invånare i Upplands Väsby.

Stöttar regionens hållbarhetsmål
Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring år 2026. I december 2015 beslutade kommunstyrelsen om en strategi för genomförande och detaljplaneuppdrag.

De investeringar som berör kommunen beräknas preliminärt bli omkring 850 miljoner kronor fördelat över cirka tio år fram till 2026. Investeringarna ska bland annat täcka kostnaderna för de två nya broar som planeras över järnvägen.

Med den nya stationen kan Upplands Väsby nå målet med 30 000 pendlare inom tio år. Det är en viktig del av hela regionens vision för en långsiktigt hållbar utveckling. När fler väljer kollektivt resande framför egen bil kan högt uppsatta miljömål nås. I Väsby Entré finns en hög ambition om att gestaltningen av byggnader, grönska och offentliga utrymmen ska skapa en unik identitet för området.

I Väsby Entré kommer det dessutom att finnas värdefulla gröna och blå kvaliteter med fornlämningar, Väsbyån, Järnvägsparken och härlig natur. Det blir en klimatanpassad stadsdel där grön- och blåstruktur tas tillvara och utvecklas för framtiden. Projektet Väsby Entré är med andra ord avgörande även för att bevara regionens mångsidiga natur.