Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

SPD satsar till förmån för gröna transporter

SPD är ett företag som vågar tänka utanför boxen och satsa på hållbara lösningar för framtiden. Det handlar då inte enbart om ekonomiskt hållbara transportlösningar i en bransch där varje krona räknas, utan framförallt om investeringar i miljömässigt bättre alternativ som förenas med både sociala och ekonomiska incitament över tid.

Som ett led i ägaren och tillika vd:n Pontus Leisbys visionära mål för SPD kommer företaget nu att satsa på en fortsatt utveckling till förmån för gröna transporter och 3PL-lösningar.
– Närmare bestämt ska vi bygga ut en järnvägsterminal på 10.000 kvm för att få plats med både kombiterminal och omlastningsterminal i Kvarntorp. Detta i tillägg till befintliga lager om cirka 20.000 kvm i Kvarntorp, samt ytterligare 7000 i Karlskoga, informerar Pontus.
Det är naturligtvis ett mycket välkommet tillskott i en av landets starkaste transportregioner. För SPD Örebro Transport innebär det en stor uppgradering med större ytor för mer effektiv hantering av kundernas gods, som kan lagras och lastas i Kvarntorp för att snabbt nå nyckelkunder över hela Sverige.

Fokuserar på pappersindustrin
Transportbranschen är ytterst konkurrensutsatt med väldigt många olika aktörer som ofta fokuserar på lägsta möjliga pris. För kunden kan det vara svårt att på förhand avgöra vilken transporttjänst och aktör som passar dem bäst.
För att underlätta i valet av partner erbjuder SPD skräddarsydda lösningar där kundens behov styr tjänsternas utformning. Det finns med andra ord inga standardpaket som kunderna måste köpa och rätta sig efter. För kunder inom pappersindustrin är det oerhört värdefullt.
– Vi är väldigt fokuserade på pappersindustrin. SPD står för Svensk Pappersdistribution, och det är synonymt med vår ambition att vara en självklar partner för kunder inom detta segment, förklarar Pontus Leisby.
SPD utvecklar systemtransporter, säkerställda att fungera dagligen med fasta åtaganden enligt kundens önskemål gällande volym, ledtid och kvalitet. Vidare erbjuds transporter på fasta relationer där produktionen styr den, under perioden, totala volymen. För papperskunderna är detta en hållbar lösning som skapar lönsamhet i deras processer.

Långsiktiga relationer är allt
Till en början var SPD:s styrka volymtransporter, för att gradvis övergå till mer komplexa systemtransportupplägg med kundfokus. Under 2011 delades verksamheterna upp i en lager- respektive en transportrörelse, och dagens SPD är egentligen två företag: SPD Örebro Logistik AB och SPD Örebro Transport AB. Ambitionen är dock samma för båda: att alltid erbjuda bästa tänkbara service och engagemang, understryker Pontus. Han förklarar vidare:
– Vi eftersträvar långsiktiga relationer i allt vi gör, och det engagemanget omfattar varje
inblandad part – från åkare till kund. Våra kunders och leverantörers välmående är för oss en förutsättning och tillika möjlighet att tillsammans fortsätta växa.
Då SPD verkar på en turbulent marknad krävs flexibilitet och en bred kunskapsbank
för att kunna vara konkurrenskraftig. En konstant genomgående kompetensutveckling
inom företaget ämnar kunna motverka dessa eventuella hot.
– Detta anser vi vara de faktorer som skapat framgång för företaget. Under förutsättning,
och i takt med, att dessa utvecklas och följer den utveckling som sker på marknaden,
kommer SPD att ha en fortsatt positiv utveckling samt god position inom branschen, menar Pontus Leisby.