Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

SPV vill öka jämlikheten bland pensionsspararna

Även om löneutvecklingen visar på ökad jämlikhet i Sverige är det fortfarande mycket stora olikheter mellan män och kvinnor när det gäller pensionen. För att öka kunskapen om detta och för att göra det lättare att förstå sin pension satsar SPV på att fortsätta förbättra informationen för den enskilde pensionsspararen.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, tar löpande fram statistik över hur pensionstrenderna för de statligt anställda ser ut i Sverige. Ny statistik visar på mycket stora skillnader i pensionen för män och kvinnor, där kvinnor fortfarande tycks dra det kortaste strået.
– Löneskillnaderna utgör bara en del av den underliggande orsaken. Andra stora bidragande orsaker är att kvinnor generellt arbetar färre timmar och inte stannar på arbetsmarknaden lika länge som män, berättar Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på SPV.

Kvinnor oroliga för pensionen
SPV har undersökt pensionstrenden under den senaste tioårsperioden, från att det nuvarande kollektivavtalet trädde i kraft 2003 och fram till 2013. Resultaten är tydliga.
– När vi tittar på prognoserna för dagens 50-åringar när det gäller den förmånsbestämda statliga tjänstepensionen ser vi tydliga förbättringar för kvinnorna. För tio år sedan hade 50-åriga kvinnor cirka 53 procent av männens pension inom staten. Idag är siffran högre, omkring 78 procent, men det är fortfarande långt ifrån jämlikt, säger Ann-Christin Nykvist.
Statistiken visar också att kvinnors inbetalningar till den avgiftsbelagda pensionen har ökat med 66 procent, och männens med 44 procent. Det bekräftar att kvinnorna närmar sig männen i lön. Men även inom den avgiftsbestämda delen av den statliga tjänstepensionen har kvinnorna en bra bit upp till männen. 2003 var kvinnornas andel 79 procent av männens. 2013 är siffran 84 procent.
– Vi vet att kvinnor i allmänhet känner sig oroliga för sin pension och att de också upplever sig ha för lite information om hur de själva kan påverkaden. Därför satsar vi mycket på att göra informationen om den statliga tjänstepensionen enklare, bättre och mer tillgänglig för en större målgrupp, fortsätter Ann-Christin.

Utvecklas åt rätt håll
Bättre sjukvård, ändrad livsstil och sundare vanor gör att vi lever allt längre. För att vi ska kunna bibehålla en god samhällsekonomi och hög livskvalitet behöver vi ställa om efter rådande förhållanden. Vi måste helt enkelt överväga olika alternativ för att trygga en social och långsiktig hållbarhet. Ett alternativ är att göra det möjligt för fler att arbeta längre. Det är också ett sätt att ta vara på viktig kompetens som annars riskerar att bli en bristvara.
Att arbeta längre har givetvis en positiv inverkan på pensionen. Under senare år har vi i staten sett att många kvinnor väljer att stanna kvar längre på arbetsmarknaden, men siffran är långt ifrån jämställd med männens. Även om det rör sig åt rätt håll är skillnaderna fortfarande stora. Många kvinnor kan tyvärr ha skäl att vara orolig för sin pension, konstaterar Ann-Christin Nykvist

Bättre informationsflöden gynnar jämlikheten
För att det ska bli enkelt för en bredare målgrupp att få tillgång till oberoende och trovärdig information samverkar SPV med Pensionsmyndigheten i kampanjen Prognos till alla. Det har aldrig varit enklare att skapa sig en uppfattning om hur pensionen kommer att se ut. Personlig information är tillgänglig via elektroniska tjänster på nätet, via brev, kundtjänst och personliga besök på servicekontor.
– Genom att erbjuda information genom flera olika kanaler ökar medvetenheten kring pensionsfrågorna på sikt kan det gynna jämlikheten mellan män och kvinnor även när det gäller pensionen, menar Ann-Christin Nykvist.