Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

St1 ytterligare ett steg närmare målet om att bli ledande inom förnybart

St1 är ett nordiskt energibolag med en skarp miljövision. Målet för koncernen är att vara den ledande producenten och säljaren av förnybara bränslen och klimatmedveten energi. För att nå dit undersöker St1 ständigt nya möjligheter för att utvecklas inom det förnybara.

Nyligen tecknades avtal mellan St1 och SCA, Europas största skogsägare, avseende partnerskap i utvecklingen av förnybara drivmedel baserade på tallolja. St1:s raffinaderi i Göteborg ska uppgraderas för att kunna producera mer klimatvänliga bränslen och förutsatt att tillståndsprocessen går som planerat kan ett nytt förädlingssteg driftsättas intill det befintliga raffinaderiet redan omkring 2021.

Tallolja förädlas till HVO
HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är en diesel som framställs av förnybara råvaror.
Att ha en fullskalig anläggning klar inom tre år är en ambitiös plan, men samtidigt fullt rimlig enligt Bo-Erik Svensson, vd på St1 Refinery.
– Vi har för avsikt att starta upp en storskalig tillverkning av HVO, och behöver trygga råvaruförsörjningen för det, säger han. Därför har vi ingått partnerskap med SCA som ska förse oss med tallolja. Samtidigt kommer vi att behöva knyta fler råvaruavtal för att komma upp i de volymer som krävs för den typen av produktion som vi vill uppnå, motsvarande ungefär 200.000 ton färdigt bränsle per år.
Tallolja lämpar sig bra för tillverkning av HVO, men kan även användas för att framställa andra bränsletyper. St1 har för avsikt att använda tallolja för att framställa förnybara bränslen för både personbilar och tyngre fordon – kanske till och med för flygplan. HVO kan användas i alla dieseldrivna fordon men utmaningen är att öka tillgången på bränslet.
Bo-Erik Svensson utesluter inte att samarbetet mellan St1 och SCA på sikt även kan utvecklas inom fler råvarukategorier utöver tallolja. Det finns fler restprodukter inom skogsindustrin som mycket väl skulle kunna bli värdefulla råvaror i framtidens förnybara bränslen. Att ta vara på dem ligger i linje med St1:s hållbarhetsvision.

Vill vara fossiloberoende
St1 har som vision att bli den ledande producenten och försäljaren av förnybara bränslen på den nordeuropeiska marknaden. Koncernen har cirka 1400 St1- och Shellstationer i Norden. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda förnybara bränslen från egen produktion på dessa tankställen.
– Att bli fossiloberoende är vår målsättning och den stämmer väl överens med samhällets utveckling i stort. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision, kommenterar Bo-Erik Svensson.
St1 har som redan nämnt en tydlig ambition och vilja om att ställa om till mer förnybart. Det gäller inte bara inom fordonsbränslen, utan omfattar alla affärsområden där St1 verkar idag.
– Storskalig vindkraft, fjärrvärmeproduktion och etanoltillverkning från avfall är ytterligare ben som St1 står på. Samtliga är av stor betydelse för utvecklingen av en hållbar industri, något som St1 gärna stöttar, tillägger Bo-Erik Svensson.