Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stål & Verkstad

Stål & Verkstad är en klusterorganisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin genom samverkan, kompetensutveckling, smart specialisering och innovation. Vi har i dag 65 medlemsföretag där några är världsledande inom sitt område och finansieringen av verksamheten har sedan starten till största delen bestått av medel från den offentliga sektorn.

Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Karlstads universitet, Vinnova, Tillväxtverket och EU:s olika fonder är bland finansiärerna.

Vi har sedan starten uttryckligen arbetat som brobyggare enligt triple helix-modellen, där samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet är av central betydelse. Det innebär att vi exempelvis anordnar seminarier och studiebesök, hjälper till med kompetensutveckling och forskningsrelaterade frågor där samverkan och utveckling är i fokus.

Genom långsiktiga satsningar så som på Teknikcollege, Material- och konstruktionscentrum och Glava Energy Center, kan verksamheten och företagen i Värmland utvecklas på ett högkvalitativt sätt.

De offentliga medlen bidrar till att näringslivet satsar mer långsiktigt i denna process. De satsade offentliga medlen på Stål & Verkstad ger också god uppväxling i form av EU-finansiering, vilket har stor betydelse för vår organisation i vår strävan för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i regionen.

Samverkan är en central del av verksamheten inom alla kluster. Stål & Verkstad samverkar även med regionala, nationella och internationella partners vars verksamhet av olika anledningar är intressant för våra medlemmar och finansiärer. Det kan exempelvis röra sig om teknikutveckling över lag, eller om att bygga strategier för hållbar tillväxt och energibesparing.

Organisatoriskt håller vi nu på att göra en gemensam satsning tillsammans med IUC Wermland. Vi tror att vi genom att gå samman kan bli starkare och mer effektivt kunna bistå medlemsföretagen i regionen med deras utveckling inom olika områden. Vilket också är i linje med vad våra finansiärer anser är viktigt.