Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Starkt kunskapskluster för ekonomiska relationer

Det väletablerade samarbetet mellan akademin och näringslivet i Sundsvall har resulterat i en relativt sällsynt mångfald av forsknings- och näringslivskontakter som gynnar hela regionen. Det är speciellt tydligt inom de fem branscher som varit med och byggt upp och som nu vidareutvecklar Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitet.

Sundsvall har en lång tradition av kunskapsbyggande och kompetensutveckling inom bank, försäkring och pension. Drivande näringslivsaktörer, offentlig verksamhet och Mittuniversitetet har tillsammans etablerat CER för att driva utvecklingen inom nyckelbranscherna vidare. Vid uppstarten 2008 anslöt sig även revisions- och fastighetsbolag till nätverket för att visa att regionen är att räkna med när det gäller tillväxt inom dessa branscher.
Förutom att vara ett kunskapskluster för de involverade branscherna ska CER också bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. Därför medverkar ett 20-tal företag och organisationer, inklusive Sundsvalls kommun, Härnösands kommun och Länsstyrelsen i Västernorrlands län, i denna verksamhet.

En motor för utveckling
Samarbetet mellan CER och näringslivet i regionen har resulterat i en för svenska förhållanden sällsynt mångfald av forsknings- och näringslivskontakter inom de fem branscher som står i centrum för verksamheten. Ett exempel är att vissa forskningsprojekt diskuteras fram i samförstånd mellan forskare och representanter från näringslivet.
– Grundläggande är att vår forskning ska vara av intresse både för akademin och praktiskt yrkesverksamma , förklarar Peter Öhman, centrumledare.
CER är en motor för utveckling och ökat kunskapsutbyte i Västernorrland. Samtidigt knyter forskarna i CER kontakter utanför regionen. I de flesta forskningsprojekt ingår externa samarbetspartners från andra lärosäten i Sverige, ibland även internationellt.

Täta näringslivskontakter
En annan viktig uppgift för CER är att locka studenter till Mittuniversitetets ekonomiutbildning. I nästa steg bidrar CER, bland annat genom olika nätverksaktiviteter, även till att knyta kompetensen till någon av de fem branscherna. Ambitionen är att studenterna efter avslutad utbildning ska välja att stanna kvar i Sundsvall och därmed fortsätta att bidra till regionens utveckling.
– Vi försöker locka hit fler studenter genom att vara den ort i landet som har störst mångfald av kontakter med näringslivet. De täta näringslivskontakterna är en av våra främsta framgångsfaktorer, fortsätter Peter Öhman.
Tillsammans med medverkande företag och organisationer driver CER även ett flertal konkurrensneutrala projekt för att stärka kompetensen bland regionens befintliga branschmedarbetare. I alla dessa projekt samverkar branschföretagen.
Långsiktigt är förhoppningen att såväl den branschnära forskningen som nätverksarbetet ska leda till ökad konkurrenskraft för hela regionen då Sundsvall stärks som nationellt kunskapskluster inom ekonomi och ekonomiska relationer. CER-nätverkets arbete för att ständigt förbättra infrastrukturen för de fem branscherna i regionen var en bidragande orsak till att SEB valde Sundsvall som etableringsort för sin nya telefonbanksservice.

Medfinansiärer
Deloitte, Dina Försäkringar Mellannorrland, Diös, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, Härnösands kommun, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun och Swedbank.