Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Statkraft och SCA investerar långsiktigt – tryggar framtida tillgång på förnybar energi med projekt i norra Sverige

Som Sveriges största privata skogsägare har SCA tillgång till fantastiska lägen för potentiella vindkraftsetableringar. Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi med siktet inställt på att fortsätta utveckla miljövänlig elproduktion i Sverige. Tillsammans gör de båda aktörerna en av landets största industriinvesteringar i sju nya vindparker som projekteras och uppförs i Västernorrland och Jämtland.

Enligt EU:s energimål ska 20 procent av all energi som konsumeras av medlemsstaterna år 2020 vara förnybar. För att höja andelen förnybar energi har den svenska regeringen fastställt att den nationella planeringsramen för vindkraft ska motsvara en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, fördelat på 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Det ställer höga krav på utbyggnad av vindkraften över lag.
För stora industriaktörer som SCA är energifrågan av yttersta vikt eftersom energikonsumtionen utgör en av de största kostnaderna för bolaget. För att trygga framtida energibehov och få en större kontroll över framtida energikostnader och samtidigt aktivt främja hållbar utveckling med större andel förnybar energi i vårt land har SCA valt att satsa på byggnation av egna vindkraftparker i norra Sverige.
Tillsammans med Statkraft har SCA bildat det nya bolaget Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) som i dagsläget projekterar sju vindkraftsparker i Västernorrland och Jämtland, en investering på totalt 16 miljarder kronor. Två av vindparkerna är nu under byggnation, och investeringsbeslut har tagits under september för ytterligare två vindparker som kommer att tas i drift 2014 respektive 2015.

Vindkraftens förutsättningar
Under drygt 30 år har vindkraftstekniken utvecklats snabbt genom energipolitiska satsningar, forskning och teknisk utveckling för att idag utgöra den energiform som växer snabbast i världen. Vindkraft spelar onekligen en viktig roll i den globala omställningen till hållbara energisystem, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra för att tekniken ska kunna implementeras i den skala som krävs för att uppnå både nationella och internationella mål.
Trots att satsningar på vindkraft är kapitaltunga investeringar är vindkraften ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med exempelvis kol och olja, där råvarupriserna fortsätter att stiga. Dessutom är omkostnaderna för vindkraftverk låga, när verken väl är byggda har vindkraften lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön.

Vågar satsa långsiktigt
– Det ligger i vårt intresse att trygga produktionen av förnybar energi på lång sikt, därför har vi startat det nya bolaget tillsammans med SCA, berättar Jakob Norström, VD för SSVAB. Ur ett investeringsperspektiv är det ett bra projekt med stor lönsamhetspotential, sett på lång sikt. Precis som SCA är vi teknikorienterade och vågar satsa långsiktigt. Redan 2007 inleddes samarbetet och nu har vi startat byggnation av två vindparker. Vi har en bra dialog med de kommuner som är involverade och känner också att lokalbefolkningen är positivt inställd till vindkraftsetableringar i regionen.
Byggnationen bidrar till utveckling med arbetstillfällen och utbyggnad av infrastrukturen.
– Det som är så positivt med våra projekt är att vi behöver resurser – vi anlitar lokala entreprenörer och då är även mindre aktörer välkomna att höra av sig. Det har tagits emot med stor positivism i hela regionen, säger Jakob Norström.

Investeringen i korthet
Satsningen på sju vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 136 km² skogsmark och 360 vindkraftverk. Vindparkerna Stamåsen, Raftsjöhöjden, Bodhögarna, Ögonfägnaden, Björkhöjden – Björkvattnet, Mörttjärnberget och Storhögen kommer då de är fullt utbyggda sammantaget att kunna producera omkring 3000 GWh årligen. Den rena energin kommer att ersätta energi från fossila bränslen och därmed bidra till att sänka koldioxidutsläppen med ca 2 miljoner ton per år. Mer information om projekten finns på www.vindkraftnorr.se.