Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Stena Fastigheter bygger framtidens blandstad i Fyrklövern

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med långsiktigt och hållbart ägande som grund. Framtidsutsikterna är goda med många möjligheter – men även nya utmaningar då många bostäder ska byggas de närmaste åren. Det gäller speciellt för hyresrätter eftersom ett ökat hyresbestånd sätter igång flyttkedjor. Här är Stena Fastigheter en av landets viktigaste aktörer just nu.

Stena Fastigheters verksamhet är uppbyggd kring hållbart byggande, ägande och förvaltande av hyresrätter. Fler hyresrätter bidrar till en ökad rörlighet både på bostads- och arbetsmarknaden, och den omfattande nyproduktion som Stena Fastigheter nu är mitt uppe i är ett sätt att svara på den stora efterfrågan som finns. Utgångspunkten är storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö.

Utvecklar blandstad
I Upplands Väsby pågår flera stora utvecklingsprojekt som ska lyfta bostadsmarknaden. Ett av de största är utvecklingen av den nya stadsdelen Fyrklövern, som utvecklas till en mångfacetterad blandstad med fler bostäder och verksamhetslokaler utmed Mälarvägen.
Uppemot ett 20-tal byggherrar är med i utvecklingen, och några har redan färdigställt sina projekt. Stena Fastigheter är mitt uppe i projektering av Gröna Ekebo, söder om Mälarvägen. På sikt kan det bli upp till 500 nya hyres- och bostadsrätter i området, där Stena Fastigheter även har en stark närvaro sedan tidigare.
– Nyproduktionen betyder mycket för Upplands Väsby som boendekommun och för vår del ser vi Fyrklövern som ett mycket intressant utvecklingsområde där våra värden tydliggörs, säger fastighetschef Mikael Röjdemark.
I Gröna Ekebo är ambitionen att utveckla ett modernt stadsboende med tillgång till gröna rekreationsområden. Det gröna representerar också de boendes livsstil, där ett miljömässigt hållbart boende ska stå i fokus.
– Projektet är en viktig utveckling som ska bidra till att lyfta området från förort till blandstad, tillägger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter Stockholm.

Bygger hållbart över tid
I framtiden ska Fyrklövern vara en småstad präglad av mångfald och hög livskvalitet – saker som Stena Fastigheter gärna skriver under på.
– Nyproduktion bidrar till att öka variationen på bostäder i området, och därmed breddas målgruppen. Nya lägenheter med en modern standard sätter en ny profil på området. Ett led i vårt hållbarhetstänk är att verka i projekt som främjar olika upplåtelseformer och vår medverkan i Fyrklövern är ett bra exempel på det, säger PG Sabel.
I området kring Ekebo finns stora grönområden som ska tas tillvara i den framtida byggnationen. Motionsspår och rekreationsområden ska bevaras och lyftas fram. Därav namnet Gröna Ekebo.
– Det gröna kommer att vävas in i vårt befintliga koncept för Relationsförvaltning®, som syftar till ökad social hållbarhet. Ökad trygghet och trivsel är exempel på saker som vi satsar mycket på. För oss är hållbarhet mer än miljöcertifieringar – det handlar om att agera på ett sätt som är hållbart över tid för både miljö och människor, säger Mikael Röjdemark avslutningsvis.